Programplan

Mål for programmet

Programmet vil kunne bidra til å nå flere av Forskningsrådets mål fra hovedstrategien, Forskning for innovasjon og bærekraft, særlig til mål 2 og 4

  •  Styrke forskning som bidrar til bærekraftige løsninger i samfunn og næringsliv
  • Bidra til at offentlig sektor tar initiativ til og bruker forskning i fornyelsesarbeidet

Høy kvalitet og samfunnsrelevant forskning er også sentrale mål i Regjeringens forskningsmelding og Langtidsplan. Programmets prioriterte forskningsområder grenser også opp mot flere av de nasjonale satsingsområdene for norsk forskning.

Både i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, og andre internasjonale samarbeidstiltak, som Joint Programming Initiatives (JPIs) og ERA-NET, har satsingsområder som er relevante for SAMISK. Disse er hovedsakelig knyttet til kulturarv. SAMISK ønsker å stimulere prosjektene til å delta på internasjonale arenaer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 16.46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.