Programplan

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Programmet skal vurderes etter en femårsperiode. Dette innebærer at vi skal kunne vurdere om programmet når sine mål. For å vurdere måloppnåelse, er det behov for ulike indikatorer som knyttes til mål og forventede resultater. Når det gjelder resultatindikatorene, er det av betydning å kunne sammenlikne med den eksisterende prosjektporteføljen og ut i fra dette se om formålet har blitt oppnådd. Indikatorer for de virkninger og samfunnseffekter som programmet har ambisjon om og forventer å se, er vanskeligere å sette opp. Særlig gjelder dette for virkningene ut over det enkelte prosjekts aktiviteter og varighet, da slike i en helt annen grad krever en inngående analyse av dagens situasjon, i tillegg til at det er nærmest umulig å isolere langtidsvirkninger og samfunnseffekter av SAMISK-programmets virksomhet som helhet. Indikatorer på måloppfyllelse for programmet er derfor først og fremst innrettet etter de strukturelle delmålene våre, og til virkninger knyttet til det enkelte forskningsprosjektet. Indikatoren for programmets samfunnseffekter er direkte koblet opp til hovedmålet.

Følgende resultatindikatorer gjelder for programmet

 • programmet har finansiert forskning innenfor alle de tematiske prioriteringene
 • antall bevilgede prosjekter
 • antall prosjekter med samisk som arbeidsspråk
 • antall prosjekter med komparativ og transnasjonal forskning
 • antall prosjekter med internasjonalt samarbeid
 • antall postdoktorer
 • antall doktorgrader
 • antall masterstipendiater
 • antall vitenskapelige publikasjoner og andel av disse som er publisert i høyt rangerte publikasjonskanaler
 • antall vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner på samisk
 • antall deltagende institusjoner og nettverk
 • antall utlandsstipend
 • antall konferanser, seminarer og workshop for forskere, brukere og allmennheten

 

Følgende indikatorer gjelder for programmets virkninger:

 • prosjektene i programmet kan i sine sluttrapporter vise hvilken ny kunnskap og innsikter deres forskere har frembragt om forhold dekket av programmets tematiske prioriteringer
 • samisk forskning er del av grunnlaget for beslutninger som angår samiske forhold innenfor helse, utdanning, ressursforvaltning, kulturbevaring og -utvikling, og samfunnsstyring og - organisering
 • samisk forskning formidles gjennom offentlig media (TV, aviser, sosiale medier) og har gitt økt synlighet for samisk språk, kultur, levekår og historie i det samiske samfunnet og i storsamfunnet
 • tall i Forskningsrådets prosjektdatabase og prosjektkatalog viser en økning av forskning på samiske forhold innenfor andre forskningsprogram i Forskningsrådet
 • en gjennomgang av prosjektenes sluttrapporter viser at det har skjedd en utvikling og økning i bruk av samisk som vitenskapsspråk
 • en gjennomgang av prosjektenes sluttrapporter, og i tall hentet fra Forskningsrådets prosjektdatabase, viser at samarbeid mellom små og store fagmiljøer har blitt utviklet og styrket
 • en gjennomgang av prosjektenes sluttrapporter, samt Forskningsrådets prosjektdatabase, viser at forskningsnettverk i Norge, Norden og internasjonalt har blitt utviklet og styrket ∙ en økning i antallet samiske forskere

Følgende indikatorer gjelder for programmets samfunnseffekter

 • Programmet bidrar med forskningsbasert kunnskap som ligger til grunn for beslutninger i samfunn, næringsliv og forvaltning med den hensikt å sikre det samiske folkets språk, kultur og samfunnsliv.

Framdriftsrapporter og sluttrapporter gir løpende informasjon om status i prosjektene. Denne informasjonen samles og vurderes blant annet i programmets årsrapporter. Utviklingen blant annet i publisering og formidling, gir indikatorer på faglig kvalitet og samfunnsrelevans. Programmet vil eventuelt konkretisere flere delmål og indikatorer for måloppnåelse, nærmere om målgrupper, typer evaluering og liknende i de treårige handlingsplanene.

Skjematisk fremstilling av programlogikken (jpg)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 19.53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.