Porteføljeplanen for Petroleum

Tematiske prioriteringer

Porteføljen er avgrenset til fem tematiske prioriteringer i tråd med anbefalingene fra OG21strategien og Kunnskapsgrunnlaget for satsingen på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet

  • reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø
  • undergrunnsforståelse
  • boring, komplettering, intervensjon og permanent avstengning av brønner (P&A)
  • produksjon, prosessering og transport
  • storulykker og arbeidsmiljø 

Teknologi og kompetanse på digitalisering er stadig viktigere for petroleumsnæringen og vil være høyt prioritert på tvers av fag og tematikk.

Petroleumsvirksomheten trenger å kutte i utslipp av klimagasser og innføre energieffektiviserende tiltak i alle deler av verdikjeden for å nå egne klimamål for både 2030 og 2050. Porteføljestyret vil derfor prioritere kompetanse og teknologiutvikling i bred forstand innenfor hele porteføljens område for å bidra til at bransjen når sine klimamål.
 
Over 60 prosent av de uoppdagede petroleumsressursene forventes å ligge i Barentshavet (11). Porteføljestyret vil ha ekstra oppmerksomhet på mulighetene som ligger i de åpnede områdene i nord, men i sammenheng med behovet for sameksistens med andre viktige næringer og de miljømessige forholdene som er særegne for området.

Referanseliste

11 Oljedirektoratets ressursrapport 2018