Porteføljeplanen for Petroleum

Tematiske prioriteringer

Porteføljen er avgrenset til fem tematiske prioriteringer i tråd med anbefalingene fra OG21strategien og Kunnskapsgrunnlaget for satsingen på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet

  • reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø
  • undergrunnsforståelse
  • boring, komplettering, intervensjon og permanent avstengning av brønner (P&A)
  • produksjon, prosessering og transport
  • storulykker og arbeidsmiljø 

Teknologi og kompetanse på digitalisering er stadig viktigere for petroleumsnæringen og vil være høyt prioritert på tvers av fag og tematikk.

Petroleumsvirksomheten trenger å kutte i utslipp av klimagasser og innføre energieffektiviserende tiltak i alle deler av verdikjeden for å nå egne klimamål for både 2030 og 2050. Porteføljestyret vil derfor prioritere kompetanse og teknologiutvikling i bred forstand innenfor hele porteføljens område for å bidra til at bransjen når sine klimamål.
 
Over 60 prosent av de uoppdagede petroleumsressursene forventes å ligge i Barentshavet (11). Porteføljestyret vil ha ekstra oppmerksomhet på mulighetene som ligger i de åpnede områdene i nord, men i sammenheng med behovet for sameksistens med andre viktige næringer og de miljømessige forholdene som er særegne for området.

Referanseliste

11 Oljedirektoratets ressursrapport 2018

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mai 2022, 23.23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.