Porteføljeplanen for Petroleum

Prioriteringer i EUs rammeprogram (Horisont Europa)

Horisont Europa er strukturert i tre søyler. I søyle nummer to, Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv, etableres det seks brede klynger som viderefører satsinger på samfunnsutfordringer og industrielt lederskap i Horisont 2020. Under søyle to blir det finansiert tematisk forskning og innovasjon i samarbeidsprosjekter, samt satsinger på missions og partnerskap.

Norsk petroleumsindustri vil med stor sannsynlighet kunne bidra på langt flere fagområder i rammeprogrammet enn det som har vært tilfelle frem til nå. Større deltagelse i EUs rammeprogram vil styrke bedriftenes muligheter til å få ny erfaring, nye partnere og kunnskap om nye markeder, samt hente hjem kunnskap og teknologi for anvendelse innenfor petroleumssektoren.