Porteføljeplanen for Petroleum

Overordnede mål og prioriteringer

Petroleumsforskningen er forankret i målene i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (1), da spesielt Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne og Møte store samfunnsutfordringer. Videre er petroleum en sentral satsing under prioriteringen Hav der Regjeringen peker på at den vil "legge til rette for økte verdier fra næringene i hav- og kystområdene og på kontinentalsokkelen gjennom satsing på forskning og høyere utdanning og utvikling av ny teknologi". Et av fem hovedbudskap under satsingen på havområdet er blant annet at "videre verdiskaping og sysselsetting i havnæringene er sentralt for norsk økonomi og samfunn." Langtidsplanen slår fast at petroleumsnæringen er den største blant havnæringene, målt i verdiskaping, investeringer, eksportverdi og inntekter for staten, og bidrar med arbeidsplasser over hele landet.

Forskningsrådet har tre hovedmål i sin reviderte strategi, bærekraftig utvikling, grensesprengende forskning og radikal innovasjon, og omstilling i næringsliv og offentlig sektor. Videre har Forskningsrådet definert fem strategiske områder som krever en tydelig satsing i strategiperioden. Petroleumsporteføljen bidrar til mange av Forskningsrådets målformuleringer i den reviderte strategien, og da spesielt innenfor helt konkrete prioriteringer innenfor de strategiske områdene. Det gjelde prioriteringer slik som bærekraftig forvaltning av havet og kystområdene, konkurransedyktige norske hav- og sjømatnæringer, rask overgang til nullutslippssamfunnet og god tilpasning til klimaendringene, samt forskningsbasert digital transformasjon og teknologiutvikling. Flere av disse prioriteringene finner man derfor igjen i investeringsmålene for petroleumsporteføljen.

Den nye Havstrategien (2)fremhever at FoU for å øke utvinningen fra produserende felt er et prioritert område for å sikre økt ressursutnyttelse på norsk sokkel. Strategien peker også på betydningen av at det nylig etablerte Lavutslippsenteret (PETROSENTER) forventes å mobilisere flere gode søknader til programmer som DEMO 2000 og PETROMAKS 2.

Regjeringen slår fast at de overordnede målene for forskning og næringsutvikling på området er å bidra til økt bærekraftig verdiskaping, sysselsetting og kompetanse i energi- og petroleumssektorene (3). Regjeringen sier videre at det er behov for fortsatt satsing på forskning og innovasjon innen HMS i petroleumssektoren (4). 

Norges teknologistrategi for petroleumssektoren (OG21) ble etablert i 2001 for å identifisere teknologiske prioriteringer for en effektiv og miljøvennlig petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. OG21 strategien (5) revideres hvert 4-5 år og ble sist revidert i 2016, og med følgende strategiske prioriteringer: Maksimal ressursutnyttelse, minimal miljøpåvirkning, forbedret produktivitet og reduserte kostnader, utvikle innovative teknologier og tiltrekke, utvikle og beholde de beste talentene. Strategien skal oppdateres igjen i 2021. En undersøkelse utført av Rystad Energy i 2019 (6) bekrefter at prioriteringene i den nåværende OG21- strategien fortsatt er høyst relevant.

Norge har forpliktet seg til Paris-avtalen og har i tillegg nylig levert inn sine forsterkede klimamål (7) der målsetningen er å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå. I 2050 er ambisjonen at utslippene skal være redusert med 90-95%. Klimamålene er nedfelt i norsk lov (8). Petroleumssektoren står p.t. for om lag 28 % av Norges totale utslipp. I 2020 har partnerne i KonKraft blitt enige om nye klimamål for petroleumssektoren. Olje- og gassindustrien i Norge skal redusere sine klimagassutslipp med 40 prosent i 2030 sammenlignet med 2005, og videre redusere utslippene til nær null i 2050 (9). 

I desember 2019 lanserte EU den nye vekststrategien til Europa, the European Green Deal (10). Det er en strategi for å kutte klimagassutslipp samtidig med å skape arbeidsplasser. Et sentralt mål er å oppnå nullutslippssamfunnet innen 2050, og å oppnå økonomisk vekst som er avkoblet fra ressursbruk. Strategien vil ha stor påvirkning på norsk energiproduksjon og eksport til Europa.

Petroleumsporteføljen forholder seg til flere av FNs bærekraftsmål, men spesielt til mål nummer 7, "affordable and clean energy".

Den globale pandemien forårsaket av viruset SARS-CoV-2 har store pågående konsekvenser for petroleumssektoren i Norge. Fallet i oljepris forsterker de negative effektene. Per dags dato er det stor usikkerhet omkring hvor lenge og hvilke ringvirkninger pandemien vil få. Porteføljeplanen vil oppdateres ofte nok til å være relevant og reflektere situasjonen i næringen.

1 Meld. St. 4 (2018–2019) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028
2 NFD Havstrategi 2019 (pdf)
3 Prop. 1 S (2019–2020)
4

Meld. St. 12 (2017–2018) Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

5 OG21-strategien
6 Rystad Energy (2019) Technologies for cost and energy efficiency (pdf)
7 Nyhetsartikkel fra regjeringen.no
8 LOV-2017-06-16-60 
9 Artikkel på norskoljeoggass.no
10 Artikkel på EUs nettsider

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2022, 08.41 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.