Porteføljeplanen for Petroleum

Investeringsmål

Med basis i det overordnede målbildet for petroleum som er drøftet i kapittel 2, vil porteføljen styres etter tre samfunnsmål med underliggende brukermål. Brukermålene er lagt under hvert sitt samfunnsmål, men bidrar naturligvis på tvers.

Petroleumsindustrien er den største og mest lønnsomme av de norske havnæringene, og bidrar med arbeidsplasser over hele landet. Petroleumsporteføljen skal bygge videre på dette, og sikre bærekraftige og konkurransedyktige norske havnæringer. Det første samfunnsmålet er derfor rettet mot verdiskaping i sektoren.

En viktig historisk rettesnor for norsk petroleumspolitikk har vært at de norske petroleumsressursene skal forvaltes og utnyttes optimalt. Dette inkluderer minimalt miljømessig fotavtrykk og høyt nivå på helse, miljø og sikkerhet i virksomheten. Det andre samfunnsmålet er derfor rettet mot forvaltning av norsk sokkel.

Norsk sokkel er i dag blant de mest teknologisk avanserte petroleumsprovinser i verden, og leverandører med utspring fra norsk sokkel har blitt verdensledende innen mange deler av verdikjeden. Ny teknologi og høy kompetanse vil fortsette å være viktig for å holde norsk sokkel konkurransedyktig og forskningsmiljøene i front. Det siste samfunnsmålet er derfor rettet mot kompetanse, internasjonalt samarbeid og teknologiutvikling.

Overordnet mål og prioritering i Forskningsrådets strategi Hovedmål (samfunnsmål) Delmål (brukermål)
Hav: Konkurransedyktige norske hav- og sjømatnæringer

Grønt skifte: Rask overgang til nullutslippssamfunnet og god tilpasning til klimaendringene
Bærekraftige og konkurransedyktige norske havnæringer
 • Trygge og sikre arbeidsplasser i everandørindustrien
 • Utvikling i leverandørindustrien basert på forskning og teknologiutvikling
 • Effektiv og miljøvennlig verdiskaping hos operatørene på norsk sokkel
 • Olje- og gassindustrien i Norge skal redusere sine absolutte klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005, og videre redusere utslippene til nær null i 2050.
 • Overføring av kunnskap, kompetanse, teknologi og samarbeid på tvers av næringer
Hav: Bærekraftig forvaltning av havet og kystområdene

Grønt skifte: Bærekraftig bioøkonomi og forvaltning av miljø, ressurser, natur og arealer
Bærekraftig forvaltning av miljø, ressurser, natur og arealer
 • Forsvarlig forvaltning av de norske petroleumsressursene i åpnede områder
 • Petroleumsvirksomheten skal være verdensledende på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet
 • Petroleumsvirksomheten har ingen utslipp til sjø og land som kan føre til miljøskade
Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem: Godt samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon

Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem: Høy deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid

Omstilling i næringsliv og offentlig sektor: Økt kommersialisering av forskningsresultater

Teknologi og digitalisering: Forskningsbasert digital transformasjon og teknologiutvikling
Kompetanse og industri i verdensklasse innenfor petroleum
 • Forskningsorganisasjoner i Norge utfører petroleumsrelevant forskning av høy kvalitet
 • Høy deltagelse i internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid
 • Ny teknologi og kompetanse tas raskere i bruk i petroleumsnæringen
 • Næringsutvikling basert på digital teknologi og nye forretningsmodeller
 • God kjønnsbalanse i leverandørindustrien og i relevante forskningsmiljøer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mai 2022, 22.29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.