Porteføljeanalysen for Petroleum

Avgrensing av porteføljen

Prosjekter med relevans for petroleum er til stede innen hele bredden av virkemiddelapparatet. I porteføljeanalysen er det imidlertid noen steder hensiktsmessig å skille på prosjekter i den målrettede og øvrige petroleumsporteføljen. Med den målrettede porteføljen menes aktivitetene DEMO 2000, PETROMAKS 2 og PETROSENTER. Den øvrige porteføljen omfatter andre aktiviteter hos Forskningsrådet, prosjekter finansiert av virkemidler hos EU og resultatbaserte grunnbevilgninger til de teknisk-industrielle forskningsinstituttene. Aktiviteten Marine ressurser og miljø (MARINFORSK) har øremerkede midler fra Olje- og energidepartementet til petroleumsrelevante prosjekter, men siden hovedandelen av midlene hos aktiviteten ikke er øremerket slike prosjekter omtales aktiviteten som del av den øvrige porteføljen. Det fremkommer av tekstene nedenfor hvilken del av porteføljen som omtales, og når man også tar hensyn til prosjekter med støtte fra SkatteFUNN-ordningen.

Datagrunnlaget for porteføljeanalysen kommer i all hovedsak fra Forskningsrådets statistikkportal som er basert på prosjektmerkinger foretatt av forskjellige saksbehandlere i de ulike programmene. Merkingen er bare delvis kvalitetssikret, og statistikken er derfor beheftet med noe usikkerhet.

Fag/teknologi

Prosjektene i porteføljen gjennomføres innen flere fagområder, som f.eks. Teknologi og Matematikk. I 2019 ble imidlertid nesten 90 prosent av budsjettet benyttet av prosjekter innen fagområdet Teknologi, og denne andelen har i tidligere år vært enda høyere.

Tema

Porteføljen omfatter fem temaområder

  • reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø
  • undergrunnsforståelse
  • boring, komplettering og intervensjon
  • produksjon, prosessering og transport
  • storulykker og arbeidsmiljø

Tverrgående prioriteringer i den målrettede porteføljen er Nordområdene, Reduksjon av klimagassutslipp og energieffektivisering, Digitalisering samt Utfordringer ved implementering og bruk av ny teknologi.

Anvendelsesområde

Prosjektene innen petroleumsporteføljen er i hovedsak rettet mot utfordringer og kunnskapsbehov relevant for oppstrøms petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Med dette menes petroleumsvirksomhet knyttet til utvinning og transport av olje og gass fra norsk sokkel. En del av prosjektene har anvendelsesområde også innenfor andre havteknologier, som for eksempel marin og maritim sektor, fornybar sektor, og innen helse og velferd.

Forskningsresultatene og teknologiutviklingen gjennom porteføljens prosjekter har stor relevans for næringslivet innen sektoren, nemlig oljeselskaper og leverandørbedrifter. Det produseres også resultater som har betydning for organisasjonene som følger opp forvaltningen av norsk sokkel, som f.eks. Oljedirektoratet (OD), Petroleumstilsynet (Ptil) og Miljødirektoratet. Prosjektene i porteføljen bidrar også til økt forskningskapasitet, forskerrekruttering og infrastruktur hos norske forskningsorganisasjoner.

FoUoI-verdikjede

Porteføljen omfatter prosjekter som spenner over aktiviteter fra grunnforskning til demonstrasjon og pilotering av ny teknologi. I den øvrige porteføljen er det også prosjekter som støttes av aktiviteten Forskningsbasert nyskaping (FORNY2020), som omfatter blant annet kommersialisering av offentlig finansierte forskningsresultater. Det benyttes ulike søknadstyper for å oppnå dette. To av søknadstypene hos de målrettede petroleumssatsingene åpner for søknader fra forskningsorganisasjoner, hvorav den ene er rettet mot grunnforskning uten næringslivsdeltagelse og den andre skal omfatte anvendt forskning med krav om finansiering fra næringslivet. En tredje søknadstype, forskningssenter, medvirker til en langsiktig og konsentrert forskningsinnsats i FoU sektoren i samarbeid med næringslivet. Det benyttes i tillegg to søknadstyper for å tilby støtte til bedrifter. Den ene gir støtte til industriell forskning som basis for utvikling av nye tjenester og/eller produkter, mens den andre gir støtte til testing av ny teknologi under realistiske operasjonsforhold.