Investeringsplanen for Petroleum

Innledning

Portefølje petroleum har følgende samfunnsmål og brukermål [1]:

 

Samfunnsmål

Brukermål

1. Bærekraftige og konkurransedyktige norske havnæringer  

1.1 Trygge og sikre arbeidsplasser i leverandørindustrien

1.2 Utvikling i leverandørindustrien basert på forskning og teknologiutvikling  

1.3 Effektiv og miljøvennlig verdiskaping hos operatørene på norsk sokkel  

1.4 Olje- og gassindustrien i Norge skal redusere sine absolutte klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005, og videre redusere utslippene til nær null i 2050.

1.5 Overføring av kunnskap, kompetanse, teknologi og samarbeid på tvers av næringer

2. Bærekraftig forvaltning av miljø, ressurser, natur og arealer

2.1 Forsvarlig forvaltning av de norske petroleumsressursene i åpnede områder

2.2 Petroleumsvirksomheten skal være verdensledende på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet 

2.3Petroleumsvirksomheten har ingen utslipp til sjø og land som kan føre til miljøskade

3. Kompetanse og industri i verdensklasse innenfor petroleum

3.1 Forskningsorganisasjoner i Norge utfører petroleumsrelevant forskning av høy kvalitet 

3.2 Høy deltagelse i internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid

3.3 Ny teknologi og kompetanse tas raskere i bruk i petroleumsnæringen

3.4 Næringsutvikling basert på digital teknologi og nye forretningsmodeller

3.5 God kjønnsbalanse i leverandørindustrien og i relevante forskningsmiljøer

Det henvises til porteføljeplanen for fullstendig oversikt over egne tiltak og øvrig innsats for å nå målene i porteføljeplanen på lang sikt. 

Status for porteføljen september 2020

Porteføljeanalysen fra februar 2020, oppdatert med nye tildelinger våren 2020, viser følgende trekk:

  • Det er noe tilvekst av prosjekter knyttet til miljøområdet, men primært innen domenet knyttet til utslipp til- og overvåkning av sjø. Det er ett nytt SFI knyttet til miljøovervåkning. Det er fortsatt lite tilvekst av prosjekter målrettet mot reduksjon av klimagassutslipp. Ett stort demonstrasjonsprosjekt ble bevilget i vår.
  • Det er noe tilvekst av prosjekter innenfor undergrunn i hele verdikjeden, inkludert ett nytt SFI knyttet til geofysikk. Dette senteret har tydelig kobling også mot andre næringsområder enn olje og gass.
  • Det er stor tilvekst av prosjekter knyttet til boring og brønn, inkludert P&A. Dette gjelder både i næringslivsporteføljen og i prosjekter hos FoU-miljøene, blant annet to nye SFI og to nye store KSP-K.
  • Det er stor tilvekst av prosjekter knyttet til produksjon, prosessering og transport. Dette er primært knyttet til næringslivsporteføljen.
  • Det er ingen tilvekst av prosjekter knyttet til storulykker og arbeidsmiljø.
  • Oppdatert porteføljeanalyse sett i lys av Stortingets tiltakspakke i vår og arbeidet med å sette disse midlene i arbeid har styrket den målrettede porteføljen på næringslivssiden og høyere TRL-nivå. På den annen side har øvrig portefølje blitt styrket av fire nye SFI som ligger tidligere i TRL-løpet. De siste årene er det avsatt stadig færre midler til grunnforskning uten krav til næringslivsdeltakelse.
  • Prosjektporteføljen til PETROMAKS 2 viser vekst med hensyn på internasjonalt samarbeid med Brasil og Russland, men ellers uendret eller synkende med de fleste andre europeiske land eller Nord-Amerika. USA er fortsatt det klart viktigste samarbeidslandet for norske petroleumsmiljøer. Samarbeid gjennom MarTera gir synlig effekt på samarbeidet med Europeiske land, spesielt Tyskland.

Fotnote

1

Målene nummereres her av praktiske årsaker selv om porteføljeplanen ikke har nummerering. Nummerering signaliserer ikke prioritert rekkefølge.