Porteføljeplan for Naturvitenskap og teknologi

Andre prioriteringer

Fremragende fagmiljøer

Fremragende forskningsmiljøer er svært viktige for utvikling av ny kunnskap, ny innsikt og nye løsninger til bruk i samfunnet. Gjennom sitt samarbeid med fremragende fagmiljøer i andre land er de sentrale i å hente ny kunnskap fra forskningsfronten til bruk i det norske samfunnet.

Sterke fagmiljøer bidrar også til utdanning av høy kvalitet og formidler resultater fra forskning og utvikling til bruk i samfunnet. Forskningsrådets virkemidler skal stimulere til oppbygging av fremragende forskningsmiljøer og porteføljestyret vil bidra til dette gjennom sine investeringsvirkemidler (FRIPRO/FRINATEK og ROMFORSKNING).

Attraktive karriereveier

En karriere i akademia må være attraktiv for de beste forskerne. For å få til gode karriereveier må det være mulig å oppnå finansiering på forskjellige stadier i karriereløpet. Slik kan kvaliteten i forskningen opprettholdes og videreutvikles. Forskningsrådets virkemidler skal stimulere institusjonenes arbeid med rekruttering samt med karriereutvikling som fremmer kjønnsbalanse og mangfold i forskningssystemet.

Forskningskapasitet innenfor naturvitenskap og teknologi må sikres gjennom investeringer som rettes inn både mot unge og etablerte forskere. Forskningsrådet skal videreutvikle sin satsing på FRIPRO som et virkemiddel for forskere i forskjellige stadier av karriereløpet. Forskningsrådet skal videreføre satsinger for unge forskere og bidra til å styrke forskerutdanningen gjennom nasjonalt samarbeid. Porteføljestyret vil vurdere om det skal settes måltall for andel unge forskertalenter i investeringsporteføljen.

Åpen forskning

Digitaliseringen og ny teknologi skaper nye muligheter for å produsere og dele forskning effektivt og til å la samfunnet ta del i forskningsprosesser. Åpenhet kan gjøre forskningen enklere å etterprøve og gjør det mulig å koble store datamengder og utvikle nye metoder på tvers av fag. Slik kan åpen forskning bidra til å heve forskningens kvalitet og å flytte forskningsfronten. Forskningsrådet er en pådriver for åpen forskning ut fra prinsippet nedfelt i Forskningsrådets policy for åpen forskning[16] om at forskning og forskningsprosesser skal være "så åpne som mulig, så lukkede som nødvendig". Dette dokumentet beskriver tiltak innenfor en rekke områder som Forskningsrådet selv eller i samarbeid med andre skal gjøre for å oppnå dette.

Innenfor naturvitenskap og teknologi reiser åpen forskning flere dilemmaer knyttet til bl.a. håndtering av data, lisensiering av publikasjoner, programvare og brukermedvirkning. Porteføljestyret vil gi råd om hvordan man kan håndtere disse dilemmaene for å tilrettelegge for åpen forskning innenfor naturvitenskap og teknologi på en best mulig måte.

Tverrfaglighet

Komplekse problemstillinger krever ofte at forskere fra forskjellige fag arbeider sammen for å oppnå ny kunnskap som ikke ville vært mulig å få uten tverrfaglig samarbeid. Tverrfaglig forskning kan dermed bidra til å flytte forskningsfronten. Samtidig er tverrfaglighet ofte en forutsetning for å bringe fram kunnskap som kan løse store samfunnsutfordringer. Tverrfaglig forskning er først og fremst et virkemiddel for å realisere andre målsettinger og er ikke et mål i seg selv. Gjennom fellesløft IV[17] som planlegges utlyst i 2021, vil Forskningsrådet samarbeide med forskningsinstitusjonene om å støtte store tverrfaglige forskningsprosjekter.

Internasjonalt samarbeid

Godt internasjonalt samarbeid er viktig for utvikling av forskning og et velfungerende forskningssystem. Gjennom sine virkemidler vil Forskningsrådet stimulere til høy deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid. I tillegg til omfanget av internasjonalt samarbeid, må kvaliteten til internasjonale samarbeidspartnere også vurderes. For å legge til rette for at nasjonale og internasjonale finansieringskilder samspiller godt, inngår det internasjonale arbeidet som en integrert del i Forskningsrådets virksomhet.

Innenfor ROMFORSKNING er det et mål med sentral norsk deltakelse i prioriterte satellitt- og rakettprosjekter gjennom ESA, samt vitenskapelige prosjekter som utnytter EISCAT og NOT.

Referanser

16 forskningsradet.no/siteassets/tall-og-statistikk-seksjonen/apen-forskning/nfr-policy-apen-forskning-norsk.pdf
17 forskningsradet.no/utlysninger/2020/stort-tverrfaglig-forskerprosjekt/

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 08.14 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.