Porteføljeplan for Naturvitenskap og teknologi

Prioriterte forskningsarter (FoUoI-verdikjede)

For å sikre god dynamikk innenfor forskning og innovasjon er det viktig med en god balanse mellom grunnleggende forskning, anvendt forskning og innovasjon i totalporteføljen til Forskningsrådet. I Forskningsrådets merkesystem for prosjekter angis forskningsart med en prosentandel for henholdsvis Grunnforskning, Anvendt forskning, og Utviklingsarbeid. Grunnforskning defineres som eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres for å skaffe til veie ny kunnskap om det underliggende grunnlag for fenomener og observerbare fakta – uten sikte på spesiell anvendelse eller bruk. Anvendt forskning defineres som virksomhet av original karakter som utføres for å skaffe til veie ny kunnskap, først og fremst rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser. Utviklingsarbeid defineres som systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot å framstille nye eller vesentlig forbedrede materialer, produkter eller innretninger, eller å innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester. Porteføljen av prosjekter innenfor naturvitenskap er dominert av grunnleggende forskning, mens porteføljen av prosjekter innenfor teknologi i større grad er av anvendt karakter.

For mange fagområder er det ikke tydelige skiller mellom grunnleggende og anvendt forskning. For å ha kunnskap om fagområdene og porteføljenes profil på aggregert nivå er det likevel viktig å ha oversikt over fordelingen mellom grunnleggende og anvendt orientert forskning. Det er også viktig for å ha oversikt over profilen til de ulike virkemidlene til Forskningsrådet.

Forskningsrådet bidrar til grunnleggende forskning både innenfor satsinger der samfunnsmessig relevans er prioritert og i satsinger som FRIPRO/FRINATEK hvor vitenskapelig kvalitet er det avgjørende kriterium. I sin investeringsportefølje har porteføljestyret et spesielt ansvar for å støtte grunnleggende forskning av sistnevnte art innenfor naturvitenskap og teknologi.

For å sikre langsiktig kunnskapsutvikling må en betydelig andel av Forskningsrådets bevilgninger gå til grunnleggende forskning. I 2019 var andelen grunnleggende forskning om lag 45% i Forskningsrådets totalportefølje av prosjekter. Det anbefales at Forskningsrådet setter et måltall for hvor stor denne andelen bør være i totalporteføljen. En rimelig målsetning kan være at andelen grunnleggende forskning i totalporteføljen skal være 50%.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 07.49 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.