Porteføljeanalysen for Naturvitenskap og teknologi

Del 1 Fagporteføljen for naturvitenskap og teknologi

Hvor mye midler får naturvitenskap og teknologi totalt?
Figur 1.1 Nasjonale driftsutgifter til forskning fordelt på fagområder

Nasjonale driftsutgifter til forskning 2013-2017

imagefil4m.png

 • De nasjonale tallene utarbeides av NIFU annet hvert år, og siste oppdatering er for 2017.
 • Merk at figuren ikke inneholder tall fra næringslivet fordi næringslivet ikke fordeler sin innsats på fagområder.
 • I 2017 gikk 19 prosent av de samlede nasjonale driftsutgiftene til forskning til naturvitenskap og 20 prosent til teknologi.
 • Veksten fra 2013 til 2017 har vært dobbelt så stor (i kroner) innenfor naturvitenskap som innenfor teknologi. Naturvitenskap har økt med 32 prosent mens teknologi har økt med 14 prosent. Nye teknologiområder som IKT og nanoteknologi inngår også i naturvitenskap.
 • Samfunnsvitenskap er det fagområdet som har hatt sterkest vekst nasjonalt i denne perioden etterfulgt av medisin og helsefag. Teknologi har hatt svakest vekst og humaniora nest svakest.

Hvor store er naturvitenskap og teknologi i UoH-sektoren? Figur 1.2
Nasjonale driftsutgifter til forskning fordelt på fagområder

imagepygly.png

 • Tall og kommentarer fra Indikatorrapporten 2019.
 • De nasjonale tallene utarbeides av NIFU annet hvert år, og siste oppdatering er for 2017.
 • Alle fagområdene har hatt realvekst i FoU i perioden 1997–2017, men noen fagområder har økt mer enn andre.
 • Medisin og helsefag var det største fagområdet i universitets- og høgskolesektoren i 2017, med rundt en tredjedel av FoU-utgiftene.
 • Mens andelen medisin har ligget noenlunde stabilt, er samfunnsvitenskap det fagområdet som har hatt størst vekst i FoU-utgiftene det siste tiåret (74 prosent realvekst siden 2007).
 • Matematikk og naturvitenskap og teknologi sto for henholdsvis 18 og 12 prosent i 2017.
 • Dersom vi ser MNT-fagområdene samlet, har deres andel av de totale FoU-utgiftene falt over tid, fra 36 prosent i 1997 til 32 prosent i 2007 og altså 30 prosent i 2017.
 • Det er hovedsakelig matematikk og naturvitenskap som har redusert sin andel av totalen, mens teknologifagene har økt noe.

Hvordan fordeler de nasjonale driftsutgiftene seg på fag i UoH-sektor?

Nasjonale driftsutgifter i UoH-sektor fordelt på MNT-fag

imagegurc.png

Figur 1.3 Nasjonale driftsutgifter til forskning fordelt på MNT-fag

 • Nasjonal statistikk fra NIFU.
 • Bygningsfag, arkitektur og elektrotekniske fag er inkludert i øvrige teknologiske fag i 2013 grunnet få enheter dette året.
 • Tilsvarende gjelder Marin teknologi i 2017.
 • Geofag og Biofag er de største enkeltfagene, mens det tredje største faget IKT har den største veksten fra 2013-2017.

Hvor mye midler går til naturvitenskap og teknologi i Forskningsrådet? 

Forskningsrådets bevilgninger fordelt på fagområder 2015-2019 (mill. kr)

imagen3bm4.png

Figur 1.4 Forskningsrådets bevilgninger fordelt på fagområder

 • Merk at figuren inneholder tall for alle sektorer inklusive næringslivet.
 • I 2019 går 22 prosent av Forskningsrådets bevilgninger til naturvitenskap og 38 prosent til teknologi. Disse andelene har vært relativ stabile de siste årene.
 • Tildelingene til naturvitenskap har økt fra 1615 mill. kr i 2015 til 2213 mill. kr i 2019.
 • Tildelingene til teknologi har økt fra 2871 mill. kr i 2015 til 3748 mill. kr i 2019.
 • Bevilgninger fra Forskningsrådet til naturvitenskap og teknologi har hatt en vekst på henholdsvis 37 og 31 prosent fra 2015 til 2019.

Hvordan er fagporteføljen innenfor naturvitenskap og teknologi fordelt på utførende sektor?

Fagporteføljen fordelt på utførende sektor 2015-2019

imageucoxm.png

Figur 1.5 Forskningsrådets bevilgninger innenfor naturvitenskap og teknologi fordelt på utførende sektor

 • Porteføljen i helseforetakene er minst, men har den største veksten i perioden 2015-2019 med 89%.
 • Porteføljen i instituttsektor er størst, men har også den tredje største veksten 34% i perioden 2015-2019 etter helseforetak og UoH-sektor.
 • UoH-sektor er nest størst og har også den nest største prosentvise veksten i perioden 20152019 med 44%.
 • Porteføljen i næringslivet er tredje størst og har den laveste veksten med 28% i perioden 2015-2019.

Hvordan bidrar naturvitenskap og teknologi til de andre porteføljene i Forskningsrådet?

Fagporteføljen fordelt på andre porteføljer

imagehb5yr.png

Figur 1.6 Forskningsrådets bevilgninger innenfor naturvitenskap og teknologi fordelt på porteføljene til de andre porteføljestyrene i Forskningsrådet 2015-2019

 • Fagporteføljen innenfor naturvitenskap og teknologi overlapper mest med porteføljen innenfor industri og tjenestenæringer og muliggjørende teknologier.
 • Det er også betydelige overlapp med porteføljene innenfor energi, transport og lavutslipp, hav, petroleum og klima- og polarforskning.

Hvor henter naturvitenskap og teknologi penger i Forskningsrådet?

Bevilgninger til Naturvitenskap og teknologi fordelt på hovedaktivitet i 2019

image67o8p.png

Figur 1.7 Forskningsrådets bevilgninger innenfor naturvitenskap og teknologifordelt på hovedaktiviteter

 • Merk at basisbevilgninger er midler som går direkte til instituttsektor via Forskningsrådet. Dette er ikke midler som er gjenstand for konkurranse gjennom utlysninger. For UoH-sektor går denne type midler direkte fra Kunnskapsdepartementet.
 • Brukerstyrte innovasjonsprogrammer finansierer den største porteføljen i næringslivet.
 • Store programmer finansierer den største porteføljen i instituttsektor fulgt av UoH-sektor.
 • SFF/SFI/FME er Forskningsrådets senterordninger, Sentre for fremragende forskning (SFF), Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Hvordan fordeler fagporteføljen seg på fag?

Fagporteføljen innenfor naturvitenskap og teknologi fordelt på fag 2015-2019

imageq4n4.png

Figur 1.8 Fagporteføljen fordelt på fag

 • De største fagene i fagporteføljen er berg- og petroleumsfag, matematikk/naturvitenskaptverrfaglig og teknologi-tverrfaglig.
 • Tverrfaglig forskning har økt betydelig i perioden. Noe av økningen kan nok skyldes merkesystemet for fagkoding som ikke er godt tilpasset dagens organisering av forskning.
 • IKT er her splittet to fag, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (under fagområde teknologi) og Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap (under fagområde Matematikk og naturvitenskap). Begge har hatt en betydelig økning i 2019. Slås disse sammen er IKT nå det nest største faget.

Hvor mange doktorgrader avlegges i Norge innenfor naturvitenskap og teknologi?

Avlagte doktorgrader i Norge fordelt på fagområde 2010-2018

imageqfoy.png

Figur 1.9 Avlagte doktorgrader per år i Norge fordelt på fagområder

 • Tall for 2019 er foreløpig ikke tilgjengelig.
 • Det avlegges flest doktorgrader innenfor medisin og helsefag.
 • Samfunnsfag har passert naturvitenskap og teknologi og er i 2018 det fagområdet hvor det avlegges nest mest doktorgrader.
Avlagte doktorgrader i Norge 2010-2018 fordelt på fagområde og kjønn

image1g6si.png

Figur 1.10 Avlagte doktorgrader per år i Norge fordelt på fagområder og kjønn

 • Tall for 2019 er foreløpig ikke tilgjengelig.
 • Det er ennå en stor overvekt av menn som avlegger doktorgraden innenfor naturvitenskap og teknologi.
 • Innenfor Medisin/helse, samfunnsvitenskap og humaniora er det flest kvinner som avlegger doktorgraden.
Alder ved disputas for avlagte doktorgrader i Nor 2010-2018

imagez48v.png

Figur 1.11 Disputasalder for avlagte doktorgrader i Norge fordelt på fagområder.

 • Tall for 2019 er foreløpig ikke tilgjengelig.
 • Gjennomsnittlig disputasalder er lavest innenfor teknologi fulgt av naturvitenskap.
 • I 2018 var gjennomsnittlig disputasalder innenfor teknologi 32,8 år og naturvitenskap 33,8 år. Dette er omtrent som i de andre nordiske land.
 • Gjennomsnittlig disputasalder innenfor naturvitenskap og teknologi har endret seg lite siden 1990 hvor den var 33,5 år for begge fagområder.

Hvor stor andel av midlene fra Horisont 2020 i kontrakter signert i 2019 går til naturvitenskap og teknologi?

Horisont 2020 kontrakter signert i 2019 fordelt på fagområder

imagea2313.png