Investeringsplanen for Naturvitenskap og teknologi

Øvrige tiltak og anbefalinger

Mange av porteføljestyrets tiltak er av rådgivende karakter (se kapittel 1). Dette er tiltak som retter seg mot utvikling både av egenfinansiert portefølje (investeringsporteføljen) og hele porteføljen innenfor naturvitenskap og teknologi (fagporteføljen). Under er nevnt noen tiltak som følger opp Styrets kommentarer i behandlingen av porteføljeplanene fra porteføljestyrene.

Koordinering mot andre porteføljestyrer

I utarbeidelsen av porteføljeplanen har det hele tiden vært en god administrativ koordinering mot de to andre fagporteføljestyrene (PSLIVSVIT og PSHUMSAM). Denne koordineringen omfatter også Banebrytende forskning – FRIPRO som forvaltes av de tre fagstyrene. Koordineringen vil fortsette bl.a. gjennom en felles prosess for revisjon av porteføljeplaner.

Strategiske satsinger

Det er en felles anbefaling fra de tre fagporteføljestyrene at Forskningsrådet skal sette et måltall for andelen grensesprengende forskning i sin totalportefølje som ligger høyere enn dagens nivå.

Når det gjelder å identifisere behov for strategiske satsinger er det for de tre fagstyrene relevant å vurdere dette langs to dimensjoner:

  1. For investeringsporteføljen bør en videreutvikle de strategiske virkemidler som fremmer grensesprengende forskning.
  2. For fagporteføljen må man vurdere behov for strategiske virkemidler ("high risk, high gain") for å fremme potensiale og utviklingsmuligheter innenfor ulike fag.

Begge deler krever god koordinering mellom de tre fagstyrene, men også kommunikasjon med øvrige porteføljestyrer. Det anbefales at begge punktene utredes med tanke på eventuell innføring i utlysningen for 2022.

Tverrfaglighet

Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi har sammen med de to andre fagstyrene en viktig rolle i oppfølging av forskerprosjektutlysningen av store tverrfaglige prosjekter (Fellesløft IV). Dette krever god koordinering mellom de tre fagstyrene.

Horisont Europa

Vi antar her at Norge vil delta i EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. For de tre fagstyrene er det spesielt viktig å stimulere til økt norsk deltakelse i ERC. FRIPRO er utviklet som en treningsarena til ERC, og dette arbeidet må videreutvikles. Det er spesielt innenfor Advanced Grant at det er få tildelinger til norske forskningsinstitusjoner, og det bør vurderes om det er behov for spesielle virkemidler for å øke norsk gjennomslag her. Dette arbeidet krever god koordinering mellom de tre fagstyrene som forvalter Banebrytende forskning.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 10.50 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.