Porteføljeplan for Muliggjørende teknologier

Prioriterte anvendelsesområder

MT-porteføljen har i utgangspunktet ingen særlig prioriterte anvendelsesområder, dvs. den kan i prinsippet dekke alle næringer, bransjer og sektorer. Dette er en styrke ved de muliggjørende teknologiene, de er relevante på tvers av alle anvendelsesområder. Forskningsrådet må derfor påse at utfordringer i hver bransje, næring og sektor blir møtt ut fra deres egne behov. Noe av utfordringen ligger i å prioritere mellom investeringer i ulike områder.

En utfordring er å bygge relevant kompetanse og kapasitet for omstilling og verdiskaping i næringslivet, slik at nye og eksisterende bedrifter i langt større grad utnytter det mulige potensialet teknologiområdene representerer. Naturlig nok vil det være de delene av næringslivet som ligger tettest opp til de tematiske prioriteringene som vil få mest nytte av investeringene der.

Offentlig sektor utgjør en stadig viktigere nedslagsfelt for FoU og teknologiutvikling. I hovedsak skyldes dette økende fokus på IKT og digitalisering, men innenfor for eksempel helsesektoren spiller også bioteknologi og nanoteknologi en viktig rolle.

En sterk FoU-sektor er viktig i et område hvor forskningen ofte ligger i skjæringsflaten mellom det grunnleggende og anvendte. Både privat og offentlig sektor trenger gode forskningsmiljøer med sterk metodekompetanse, relevant forskningsinfrastruktur og tilstrekkelig tilgang på nye medarbeidere med solid og oppdatert kunnskap.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 08.11 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.