Porteføljeplan for Muliggjørende teknologier

Prioriteringer i EUs rammeprogram (Horisont Europa)

Horisont Europa (HE) er EUs 9. rammeprogram for forskning og innovasjon for perioden 2021–2027. Horisont Europa har tre pilarer: I) Fremragende vitenskap, II) Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv og III) Innovativt Europa[22].

Muliggjørende teknologier kalles i EU for Key Enabling Technologies (KET)[23]. Disse ansees å være viktig for Europas konkurranseevne samt til å løse store samfunnsutfordringer. De kan gi europeisk industri konkurransefortrinn med tanke på å kunne oppnå en sirkulær og klimanøytral økonomi.

Prioriteringer knyttet til KET er hovedsakelig å finne i pilar II, og da spesielt i klyngene (1) Helse, (4) Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet og (6) Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø. KET vil også være helt sentrale i pilar III European Innovation Council (EIC) Pathfinder. 

Helse

Målet med helseklyngen er å fremme og beskytte human helse og livskvalitet, forebygge sykdom, redusere sykdomsbyrde og funksjonshemming, støtte opp om bærekraftige helsesystemer i den hensikt å få en rettferdig, innovativ, bærekraftig og konkurransedyktig helsetjeneste for alle. I tillegg er det et mål å støtte opp om innovativ, bærekraftig og globalt konkurransedyktig europeisk helseindustri. Teknologiorienteringen er særlig rettet mot å:

 • utnytte det fulle potensialet i nye verktøy, teknologier og digitale løsninger for helsevesenet.
 • opprettholde en innovativ, bærekraftig og global konkurransedyktig helsenæring.

Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet

Mye av innsatsen i klyngen er rettet mot “European Green Deal” med investeringer og andre virkemidlersom dekker klimanøytrale, sirkulære og miljøvennlige industrier, økt selvforsyning av råmaterialer, grønn-IKT, teknologiske og digitale løsninger som bidrar til mindre utslipp av klimagasser og fasiliteter bærekraft og romfartstjenester. Sentrale elementer er “an economy that works for people” gjennom økt inkludering ved å muliggjøre industrien til å bidra og skape attraktive jobber.

Siden digitalisering omformer samfunnet, adresseres også “Europe fit for the Digital Age” og behovet for at Europa skal oppnå lederskap innenfor spesifikke kritiske teknologier. Det legges her spesiell vekt på cyber-sikkerhet og menneskesentrert, etisk forankret kunstig intelligens. Viktig er også økosystemer og infrastrukturer som kan sikre at industri, inkludert SMBer, kan nyttiggjøre seg teknologien.

Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø

Klyngen skal gi svar på hvordan Europa skal takle truslene fra ikke-bærekraftig produksjon og forbruk, befolkningsvekst globalt og klimakrisen, noe som setter planeten under press. I takt med denne utviklingen blir ressurser som sunn jord, vann og luft forringet samt artsmangfold og økosystemer sterkt påvirket. For å snu denne trenden kreves drastiske endringer i våre forbruksmønstre, noe som bør komme raskt og effektivt.

Teknologiene gis en sentral plass for å kunne oppnå "European Green Deal" som har som mål å sette fart på overgangen til en grønn økonomi:

 • Satsingen kapitaliserer på de enorme fremskritt innenfor biovitenskap og bioteknologi for å levere grønne innovative produkter, prosesser og tjenester.
 • Et verktøyskrin av teknologier for å prosessere diverse biomasser til biobaserte produkter. Dette omfatter avanserte bioraffinerier så vel som småskala, desentraliserte anlegg i rurale strøk.
 • Industriell symbiose vil skape nye verdikjeder og nettverk der avfall og sidestrømmer fra en verdikjede blir råvarer for en annen. Dette inkluderer fangst og gjenbruk av CO2 til verdifulle produkter.

European Innovation Council (EIC) Pathfinder

Oppdraget til EIC Pathfinder er å gjøre grensesprengende forskning til et konkurransefortrinn for Europa, ved å kombinere avansert tverrvitenskapelig forskning og teknologi på nye måter. Pathfinder gjør dette gjennom utlysninger både bottom-up og top-down, hvor forskningsfronten innenfor nanoteknologi, bioteknologi, IKT, materialteknologi, fysikk og livsvitenskap, er helt sentrale. 

Samfunnsoppdrag (missions)

Mission-orientert forskning og innovasjon er nytt innenfor Horisont Europa. Dette skal være store, tverrgående satsinger som går på tvers av klyngene i pilar II. Missions skal være ambisiøse forsknings- og innovasjonsoppdrag for å møte utfordringer for innbyggerne og samfunnet, og nå et ambisiøst, inspirerende og målbart mål innen en gitt tid. Alle fem missions som foreløpig er foreslått er relevante for MT-porteføljen:

 1. Tilpasning til klimaendringer, inkludert samfunnsendringer (Climate Adaptation including Social Transformation)
 2. Kreft (Cancer)
 3. Sunne hav, kystområder og vassdrag (Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters)
 4. Klimanøytrale og smarte byer (Climate-Neutral and Smart Cities)
 5. Jordhelse og mat (Soil, Health and Food)

Partnerskap

Partnerskapsvirkemiddelet videreføres fra Horisont 2020, men antallet partnerskap reduseres og rammeverket for partnerskap endres noe[24]. Med det brede nedslagsfeltet for muliggjørende teknologier er det en rekke partnerskap som er relevante. Samfinansierte partnerskap (Co-funded partnership) har som viktigste oppgave å organisere fellesutlysninger, der hvert land finansierer egne forskeres deltakelse i samarbeidsprosjekter. For MT-porteføljen kan det være aktuelt å delta i følgende samfinansierte partnerskap:

 • European partnership for chemicals risk assessment
 • ERA Health
 • Large-scale innovation and transformation of health systems in a digital and ageing society*
 • Personalised Medicine
 • One Health AMR
 • Sustainable, Smart and Inclusive Cities and Communities
 • Animal health: Fighting infectious diseases*
 • A climate neutral, sustainable and productive Blue Economy*

Av de institusjonelle partnerskapene (Institutionalised partnerships) er det særlig to som er relevante for MT-porteføljen, og hvor det kan forventes bidrag fra medlemslandene, dvs. fra Forskningsrådet når det gjelder Norge. Dette er:

 • High Performance Computing*
 • Key Digital Technologies*

Referanser

22 Horizon Europe – the next research and innovation framework programme
23 Key enabling technologies, EU
24 European partnerships in Horizon Europe

*) Partnerskap som planlegges å bli utlyst først, dvs i 2021/22