Porteføljeplan for Muliggjørende teknologier

Definisjon av porteføljen

Forskningsrådets portefølje for Muliggjørende teknologier (MT-porteføljen) omfatter alle løpende prosjekter som er merket med en teknologimerking (bioteknologi, digitalisering og bruk av IKT, IKT som forskningsområde, nanoteknologi, avanserte materialer og mikroteknologi) eller merkingen samfunnsansvarlig forskning og innovasjon (RRI). I tillegg til Forskningsrådets ordinære investeringer gjennom ulike budsjettformål, inngår også relevante prosjekter i SkatteFUNN og norsk andel av relevante prosjekter i EU (Horisont 2020, Horisont Europa) i porteføljen som denne porteføljeplanen håndterer.

MT-porteføljen lar seg beskrive ut fra fire porteføljedimensjoner:

Fag/teknologi

Den norske FoU-statistikken deler inn forskningen i seks store fagområder, som igjen er inndelt i fag og disipliner. MT-porteføljen omfatter et eget fagområde, dvs. teknologifag. Andre fagområder bidrar også betydelig til porteføljen, først og fremst fagområdene medisinske fag og naturvitenskap og matematikk. Samfunnsvitenskap og humaniora bidrar i mindre grad.

Tema

Forskningsrådets merkesystem angir 32 tematiske områder som det kan forskes på. Men siden MT-porteføljen er temanøytral kan den dekke alle tematiske områder.

Anvendelsesområder

MT-porteføljen er også nøytralt når det gjelder anvendelsesområde, dvs. den dekker FoU-sektor, næringsliv, offentlig sektor og sivilsamfunn i full bredde.

FoUoI-verdikjeden

MT-porteføljen omfatter hele kjeden fra grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid til forskningsbasert innovasjon og kommersialisering.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 06.52 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.