Porteføljeplan for Muliggjørende teknologier

Budsjettformål

Det er fire budsjettformål som porteføljestyret for muliggjørende teknologier skal forvalte, i tillegg til den øremerkede bevilgningen til Simula på ca. 123 mill. kroner. De fire budsjettformålene er: IKTPLUSS, BIOTEK2021, NANO2021 og SAMANSVAR. En nærmere beskrivelse av deres mål, prioriteringer og finansierende departementer er gitt i deres programplaner. De viktigste finansierende departementene er Kunnskapsdepartementet (KD) med en bevilgning på 367 mill. kroner i 2020, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) med 160 mill. kroner og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) med 128 mill. kroner. Bevilgningen til Simula er holdt utenfor. 

Det er verdt å merke seg at programplanene ikke lenger er å anse som styringsdokumenter, men mer som referansedokumenter for en nærmere, midlertidig beskrivelse av budsjettformålene.

Andre budsjettformål i Forskningsrådet som bidrar vesentlig til porteføljen er:

FRIPRO

FRIPRO har en rolle i Forskningsrådets totale strategiske satsing på muliggjørende teknologier ved at den grunnleggende forskningen i stor grad håndteres derfra. FRIPRO støtter prosjekter utelukkende ut fra vitenskapelig kvalitet.

BIA

BIA støtter primært Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN), samt noe Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN). Programmet er komplementært til de tematiske programmene og støtter følgelig bedrifter og kompetanseområder som ikke dekkes av et tematisk program. Bransjer som er relevant for MT-porteføljen er bio-/nanomedisin, prosessindustri og miljøteknologi, vareproduserende industri og tjenesteytende næringer.

Sentersatsinger

SFI, SFF, FME

FORNY2020

FORNY bringer lovende forskningsresultater fra FoU-institusjonene nærmere eller helt fram til markedet, og investerer i de kommersielt mest lovende prosjektene på tvers av alle bransjer. Denne ordningen er under utvikling og vil trolig omfatte mange prosjekter relevant for MT-porteføljen.

Tematiske budsjettformål

En lang rekke tematiske budsjettformål (f.eks. BIONÆR, HAVBRUK, ENERGIX, TRANSPORT, helseprogrammer) investerer i prosjekter som er relevant for MT-porteføljen. Teknologiorienterte prosjekter tar i økende grad utgangspunkt i globale bærekraftsutfordringer, og det er viktig med tett og dynamisk samspill med relevante tematiske porteføljer. På den måten vil en kunne samarbeide om å etablere større, integrerte prosjekter og adressere større utfordringer, samt å spille inn teknologienes muligheter i å bidra med løsninger som svarer på sektorstrategiene. Fremover blir det viktig å utvikle samspillet gjennom et helhetlig porteføljeperspektiv.

INFRASTRUKTUR

Teknologi har generelt stort behov for investeringer i forskingsinfrastruktur. Infrastruktur-satsingen skal i hovedsak finansiere etablering av forskningsinfrastruktur som understøtter strategisk viktig forskning, mens driftskostnadene i hovedsak skal dekkes av forskningen som anvender infrastrukturen (brukerfinansiering). Dette legger til rette for et hensiktsmessig samarbeid mellom infrastruktur-satsingen og MT-porteføljen. MT-porteføljens egne budsjettformål har også anledning til å finansiere etablering av infrastruktur så lenge investeringen er av nasjonal karakter, i tråd med nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur.

Nærings-ph.d.

Nærings-ph.d. er en egen ordning hvor bedrifter kan søke om støtte for at sine ansatte kan ta en doktorgrad ved en FoU-institusjon. Ordningen er åpen for alle områder og ivaretar behovet innenfor muliggjørende teknologier. 

Offentlig sektor-ph.d.

Offentlig sektor-ph.d. er en tilsvarende ordning som Nærings-ph.d., men med offentlige virksomheter som målgruppe. Pt. er det lite midler i ordningen, men MT-porteføljens egne budsjettformål kan selv finansiere denne typen doktorgrader.