Porteføljeanalyse for Muliggjørende teknologier

Statistikk over relevante prosjekter i delporteføljen

I 2019 utgjorde den samlede porteføljen 138 mill. kroner, hvorav 115 mill. kroner i Forskningsrådet, og 23 mill. kroner gjennom EU-prosjekter. Dette er fordelt på hhv. 155 og 34 prosjekter. I 2017-2019 har det har vært en klar økning i prosjektvolumet i Forskningsrådet, mens det er stabilt for EU-finansierte prosjekter. De videre analysene omfatter kun Forskningsrådsfinansierte aktiviteter.

FoU-sektoren dominerer porteføljen i perioden 2017-2019 og den har vært jevnt økende, se figur 1. Instituttsektoren utgjør omtrent en tredjedel av innsatsen i FoU-sektoren. Innsatsen ved helseforetakene og i næringslivet er vesentlig lavere, spesielt i næringslivet, men økende.

Figur 1: Forskningsrådets RRI-portefølje 2017-2019 fordelt på sektorer

I 2019 sto budsjettformålene under muliggjørende teknologier (BIOTEK2021, SAMANSVAR, IKTPLUSS, NANO2021) samlet for ca. 60 prosent av totalvolumet på 113 mill. kroner (figur 2). BIOTEK2021 dominerer, sammen med SAMANSVAR, noe som er et resultat av langsiktig satsing på RRI i utvikling av bioteknologisk FoU. Innsatsen på SAMANSVAR skyldes en stor utlysning i samarbeid med IKTPLUSS i 2015, der IKTPLUSS bidro med 60 av de totalt 100 mill. kronene som ble lyst ut. Innenfor nanoteknologi har det også lenge vært satset på RRI, noe som er godt synlig i utviklingen av porteføljen. Av de totalt 153 prosjektene som er merket med RRI, var 100 i hovedporteføljen for Muliggjørende teknologier. For øvrig er nest største innsats i porteføljen innenfor helserelaterte aktiviteter (HELSEVEL, BEDRHELSE, BEHANDLING).

Figur 2: Innsats i 2019 fordelt på aktiviteter

Det er store variasjoner mellom budsjettformålene når det gjelder hvor mange prosjekter og hvor stor andel av dem som kan inkluderes i RRI-porteføljen. I SAMANSVAR er andelen 100 prosent per prosjekt, i BIOTEK2021 og IKTPLUSS er gjennomsnittlig andel hhv. 38 og 31 prosent, mens den er 13 prosent for NANO2021. I øvrige budsjettformål er andelen betydelig mindre, antakelig helt ned mot under 1 prosent. Variasjonen i antall prosjekter per budsjettformål som inneholder RRI, er også stor. Porteføljen for muliggjørende teknologier utmerker seg ved at brorparten av prosjektene inneholder RRI.

RRI-aktivitet er i sin natur tverrfaglig/transdisiplinær. Innsatsen er størst innenfor samfunnsfag med 48 mill. kroner, etterfulgt av teknologi og medisin og helsefag med hhv. 23 og 19 mill. kroner. Den registrerte innsatsen innenfor humaniora er påfallende lav, 5 prosent. Flere budsjettformål har ikke benyttet RRI-merkinger i det hele tatt, selv om det kan være grunn til å anta at RRI-aktiviteter inngår i prosjektene. Spesielt er det grunn til å tro at innslaget av humaniora er underrepresentert. Tallgrunnlaget er foreløpig for mangelfullt til å kunne foreta inngående analyser her.

En foreløpig prognose basert på kun 2019-tall viser at volumet på RRI vil øke betydelig i 2020, mer enn 60 prosent, fra ca. 115 til 183 mill. kroner. I tillegg kommer økning begrunnet i nye prosjekter og mer bevissthet rundt registrering av RRI-aktiviteter. Fordelingen på de to underkategoriene indikerer at innsatsen fremdeles vil være størst innenfor underkategorien Medvirkning. Innenfor Utviklings- og prosessorientering er volumet lite, men økningen svært markant fra 2019 til 2020, mer enn 500 prosent. En del prosjekter er registrert med begge underkategoriene. Dette er rimelig, da medvirkning også er en viktig dimensjon ved utviklings- og prosessorientert RRI-arbeid.

Forskningsrådsfinansiert RRI-aktivitet omfatter mange bransjer og næringer, med helse som desidert størst, etterfulgt av IKT, og dernest følger prosess- og foredlingsindustri, transport og fiskerinæringen. Dette er direkte begrunnet med at det er budsjettformålene som støtter disse næringene som har satset mest målrettet på RRI.

En fjerdedel av RRI-innsatsen i 2019, 40 mill. kroner, bidrar til FNs bærekraftmål. Mål 3, God helse, står for halvparten av beløpet. Også her er det grunn til å tro at innsatsen er underrepresentert.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 05.16 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.