Porteføljeanalyse for Muliggjørende teknologier

Trender i samfunnet, næringsliv og fagutvikling som påvirker investeringsvalg

Nyere strategier og førende dokumenter som Nasjonal strategi for digital sikkerhet (2018), Declaration of cooperation on Artificial Intelligence (AI) (2018), Digital21 (2017), Digital Agenda (2016), Regjeringens Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025 (2019) og Langtidsplanen for forskning (LPT, 2018) gir på hver sin måte retning for utvikling av IKT-feltet og peker på temaer som av forskjellige grunner bør prioriteres.

I LTP vektlegges teknologi for det grønne skiftet og teknologi for en bedre og mer effektiv offentlig sektor. Kunstig intelligens blir fremhevet i utnyttelsen av digitale data og som en viktig driver i digitaliseringen, og industrielle teknologier er tatt inn i prioriteringen. Det er en uttalt målsetting å bedre samspillet mellom akademia, næringslivet og offentlig sektor. Bærekraftmålene handler om å finne løsninger på viktige samfunnsutfordringer og er sentrale også for den nasjonale forskningsinnsatsen, for eksempel gjennom å bryte de store samfunnsutfordringene ned til innsatsområder («missions»). LTP trekker fram samfunnsområdene og sektorene hav, miljøvennlig energi, offentlige tjenester og samfunnssikkerhet.

Regjeringens Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025 sier at digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet.

Digital21 foreslår en satsing på fire teknologiområder: Kunstig intelligens, stordata, tingenes internett og autonome systemer og en bred satsing på digital sikkerhet. Digital Agenda fremhever behovet for flere tverrfaglige utdanninger der informatikk kombineres med andre fag. En slik kompetanse er viktig for at samfunnet skal være i stand til å utnytte IKT og lykkes med digitalisering i offentlig sektor, industri og næringsliv.

Den nasjonale strategien for kunstig intelligens understreker at Norge skal satse på KI der vi har særskilte fortrinn, slik som helse, hav, offentlig forvaltning, energi og mobilitet. Det skal satses både på grunnleggende og anvendt IKT-forskning og strategien foreslår blant annet senterordninger som gode verktøy for å stimulere til satsing rundt sterke miljøer. Etikk og ansvarlighet og tverrfaglig tilnærming trekkes frem som viktige og tverrgående komponenter i all utvikling på feltet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2022, 16.00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.