Porteføljeanalyse for Muliggjørende teknologier

Avgrensing av porteføljen

IKT er en naturlig og gjennomgripende del av samfunnsstrukturer og menneskers liv. Nasjonalt og internasjonalt utføres både grunnleggende og anvendt forskning i hele bredden av IKT. Porteføljen på IKT vil strekke seg over hele TRL-skalaen og resultater forventes å påvirke forretningsmodeller, strukturer og adferd.

Forskningsrådet sin inndeling av IKT-feltet følger i grove trekk EU sin måte å dele inn fagdisiplinene. Ved å legge oss tett opp til denne vil vi være i bedre stand til å helhetlig sammenligne og analysere egen og europeisk innsats og resultater. Den gjeldende inndelingen er:

  • Digital sikkerhet
  • Kommunikasjonsteknologi
  • Kunstig, intelligens, maskinlæring og dataanalyse
  • Menneske, samfunn og teknologi
  • Programvarer og tjenester
  • Robotikk, automatisering
  • Smarte komponenter
  • Superdatamaskiner, fremtidens datasystemer
  • Visualisering og brukergrensesnitt

Digital sikkerhet og kunstig intelligens er nasjonalt prioriterte områder som vi vil følge spesielt fremover.

Porteføljen overvåker også digital transformasjon/implementering av IKT i grenseflaten mellom teknologi og mennesker, organisasjoner og/eller samfunnet; bruk av digitale teknologier for å forenkle, effektivisere og optimalisere forretningsmodeller, organisasjoner, produkter, tjenester og prosesser.

IKT har i dag anvendelser innenfor så å si alle næringer og samfunnssektorer. Enkelte av disse er mer relevante å rette seg inn mot eller å følge, ettersom de er spesielt viktige fordi vi har nasjonale fortrinn eller at de vil bidra sterkt til fremtidig verdiskaping hvis de gjennomgår en vellykket digital transformasjon. Sektorer vi vil følge spesielt er offentlig sektor, hav, maritim og energi.

Andre innsatsområder som porteføljen vil måles mot er andelen grensesprengende FoU og i hvilken grad aktører og sektorer samarbeider der det er hensiktsmessig for å nå resultater og mål.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 05.32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.