Porteføljeanalyse for Muliggjørende teknologier

Alternative investeringsvalg

Fag- og teknologiområder

På bakgrunn av statistikk, vurderinger og politiske ambisjoner redegjort for i denne porteføljeanalysen, bør det vurderes å rette større innsats inn mot å øke andelen humaniora og samfunnsvitenskap i MT-porteføljen. Når teknologi brer om seg, øker også behovet for å forstå teknologien rolle i samfunnet, hva den gjør med enkeltmennesker og hvordan den bør innrettes for å bygge opp under samfunnets mål og verdier. Økt vektlegging av tverrfaglig og transdisiplinær forskning både i den målrettede porteføljen og i øvrig MT-portefølje inkl. EU vil bidra til å synliggjøre HUMSAM-fagenes relevans for teknologiutvikling. Det samme vil en generell vridning mot forskning, innovasjon og teknologiutvikling som finner sted innenfor rammen av RRI.

Tematiske områder

På bakgrunn av statistikk, vurderinger og politiske ambisjoner redegjort for i denne porteføljeanalysen, anbefales det å videreføre innretningen av dagens tematiske innsats i MT-porteføljen. I dette ligger å fortsatt prioritere innsats som bygger opp under tematiske prioriteringer i LTP og Forskningsrådets strategi, men også eventuelle andre temaer som er viktige for samfunnsutfordringene og bærekraftsmålene. Innsatsen fra de forskjellige aktivitetene i Forskningsrådet virker å være godt dimensjonert med tanke på å matche strategien, og dagens MT-portefølje har således et godt utgangspunkt for videre utvikling. Frem til det foreligger en revidert versjon av porteføljeplan for muliggjørende teknologier, bør den strategiske MT-porteføljen konsentreres om de tematiske prioriteringene i gjeldende porteføljeplan, eventuelt med en tydeligere prioritering av nye områder innenfor disse.[9]

Anvendelsesområder

På bakgrunn av statistikk, vurderinger og politiske ambisjoner redegjort for i denne porteføljeanalysen, anbefales det å videreføre MT-porteføljen som en sektorovergripende portefølje som åpner for at FoU-resultater og ny teknologi kan komme til anvendelse i alle deler av samfunns- og næringsliv, også på helt nye områder. I tråd med LTP og porteføljeplanen for muliggjørende teknologier bør samtidig delporteføljenes nåværende prioriteringer av særskilte sektorer videreføres.10 Samarbeid mellom ulike aktører i forskning- og innovasjonssystemet øker sannsynligheten for at teknologi og teknologikompetanse kommer til anvendelse og gir verdi. Det anbefales derfor økt bruk av søknadstyper som fremmer prosjektsamarbeid mellom FoU-institusjoner, næringsliv og/eller offentlige aktører.

Forskningskapasitet

På bakgrunn av statistikk, vurderinger og politiske ambisjoner redegjort for i denne porteføljeanalysen, bør det vurderes økt innsats for å styrke rekrutteringen til teknologifagene. Selv om andelen doktorgrader innenfor teknologi har økt det siste tiåret, vet vi at etterspørselen er stor og at både privat og offentlig sektor sliter med å rekruttere kandidater med den nødvendige teknologikompetansen. Særlig gjelder dette IKT-kompetanse. Investeringene i forsknings- og utdanningskapasitet må gjøres på en måte som fremmer samhandling mellom forskning, innovasjonsaktører og brukere, og balanse mellom bygging av grunnleggende kunnskap nasjonalt, bidra til den globale kunnskapsbasen og absorpsjon av kunnskap fra de fremste internasjonale fagmiljøene. Det er også behov for økte investeringer i norsk forskningsinfrastruktur av relevans for teknologifagene og sikre norsk tilgang til internasjonale infrastrukturer. Det må investeres i utbygging av e-infrastrukturen og tilrettelegges for tilgang til, deling og bruk av data fra − og for videreutvikling av − de muliggjørende teknologiene.

Forskningssystemet

På bakgrunn av statistikk, vurderinger og politiske ambisjoner redegjort for i denne porteføljeanalysen, synes det som om det er en god arbeidsdeling og godt samspill nasjonalt-internasjonalt i MT-porteføljen inkl. EU. Nasjonalt er det behov for å styrke samhandlingen i hele forsknings- og innovasjonssystemet, inkludert FoU-institusjonene, næringslivet, offentlig sektor, frivillig sektor og befolkningen for øvrig. Samfunnsutfordringer kan ikke løses og bærekraftsmålene kan ikke nås uten transdisiplinært og sektorovergripende samarbeid innenfor rammen av RRI. I tillegg til å bygge kvalitet og kapasitet på teknologiområdene IKT, nano- og bioteknologi, må det legges enda bedre til rette for etablering av prosjekter som involverer og kobler aktører på tvers av fag, disipliner og sektorer, herunder økt samarbeid mellom næringsliv og offentlig sektor som kan styrke norsk omstillings- og konkurranseevne.

Internasjonalt samarbeid

På bakgrunn av statistikk, vurderinger og politiske ambisjoner redegjort for i denne porteføljeanalysen, synes det som om internasjonalt samarbeid står relativt sterkt i MT-porteføljen inkl. EU. Framover blir det viktig å sikre en god utnyttelse av Horisont Europa og de ulike partnerskapsordningene.

[9] Innenfor det prioriterte temaet Helse og medisin vil det eksempelvis være aktuelt å rette økt innsats inn mot persontilpasset medisin. Bioøkonomi og sirkulær økonomi er også områder som det kan være aktuelt å styrke. 10 Eksempel på dette er prioriteringen av helsesektoren, marin sektor, landbrukssektoren og industri innenfor bioteknologi.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 14.04 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.