Porteføljeplan Livsvitenskap

Definisjon av porteføljen

Livsvitenskap omfatter vitenskapsdisipliner som studerer levende organismer og livsprosesser. Biologi og medisin utgjør kjernen, støttet av kjemi, fysikk og matematiske fag.

Forskningsrådets portefølje for livsvitenskap utgjør i underkant av 30 prosent av Forskningsrådets budsjett. Disse prosjektene inngår i porteføljen til en rekke porteføljestyrer og finansieres gjennom aktiviteter underlagt disse. I tillegg til Forskningsrådets ordinære investeringer gjennom ulike budsjettformål inngår også relevante prosjekter i SkatteFUNN og norsk andel av relevante prosjekter i EU (Horisont 2020, Horisont Europa).

I denne porteføljeplanen er livsvitenskapsporteføljen definert fra de fire ulike porteføljedimensjonene på følgende måte:

Fag/teknologi

Den norske FoU-statistikken deler inn forskningen som utføres i Universitets- og høyskolesektor og Instituttsektoren i seks store fagområder, som igjen er inndelt i faggrupper og fagdisipliner. Fagporteføljen for livsvitenskap omfatter to hele fagområder; Medisin og helsefag og Landbruks og fiskerifag. Alle prosjekter som er merket med faggrupper eller fagdisipliner under disse fagområdene inngår i livsvitenskapsporteføljen. Porteføljen omfatter også prosjekter merket med faggruppene basale biofag, zoologiske og botaniske fag og bioteknologi fra fagområdene naturvitenskap og teknologi. Dette omtales som fagporteføljen for livsvitenskap og omfatter løpende prosjekter innenfor mange programmer og aktiviteter i Forskningsrådet.

Tema

Forskningsrådets merkesystem angir 32 tematiske områder som det kan forskes på. Fagporteføljen er ikke tematisk avgrenset og omfatter i prinsippet alle tema innenfor den faglige avgrensingen over. En stor del av fagporteføljen ligger innenfor temaene Helse, Muliggjørende teknologier, Havbruk, Mat- og biobaserte næringer, Marin og Landbruk.

Anvendelsesområde

Livsvitenskapsporteføljen er også nøytral når det gjelder anvendelse. Den dekker et bredt spekter av bransjer og samfunnssektorer, eksempelvis FoU-sektor, helsesektor, legemiddelindustri, marin industri og fiskeoppdrett, næringsmiddelindustri, grønn industri og biobaserte industrier.

Forskning, utvikling og innovasjon (FoUoI)-verdikjede

Forskningsrådet merker sine prosjekter som grunnleggende forskning, anvendt forskning eller utviklingsarbeid i henhold til Frascati manualen. Livsvitenskapsporteføljen omfatter aktiviteter i hele FoUoI-verdikjeden samt en mindre andel innovasjons- og kommersialiseringsprosjekter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 07.14 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.