Porteføljeplan Livsvitenskap

Budsjettformål

Porteføljestyrets målrettede portefølje er gitt av prosjekter finansiert gjennom den åpne arenaen FRIMEDBIO som skal støtte banebrytende forskning innen alle fag og tema som faller inn under fagområdene beskrevet i kapittel 1. I FRIMEDBIO utgjør basale medisinske fag, basale biofag og zoologiske og botaniske fag den største andelen av porteføljen. Hovedandelen av porteføljen på ca 80 prosent er rettet mot å løse kunnskaps- og samfunnsutfordringer i privat og offentlig sektor og fremme verdiskapning i næringslivet, spesielt innenfor Medisin og helse, Landbasert mat, bioressurser og miljø og Hav. Bioteknologi utgjør et fundament i store deler av porteføljen.

Porteføljestyret har også investeringsansvar for institusjonsforankrede strategiske prosjekter innenfor biologi og medisin (ISPBIOMED). I tillegg inngår EMBL-senterne SARS senter for marin molekylærbiologi og NCMM-Norsk senter for molekylærmedisin i porteføljen.

Finansiering

FRIMEDBIO-porteføljen er finansiert over Kunnskapsdepartementets budsjettpost for langsiktig, grunnleggende forskning (post 52).

Ved siden av KD, deltar flere departementer i finansieringen av fagporteføljen; Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) (helseprogrammer), Landbruks og matdepartementet (LMD) (Bionær-programmet) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) (Biotek 2021, marine programmer). Øvrig innsats i porteføljen omfatter mange budsjettformål og i stor grad med midler fra de samme departementene.

Oversikt over de viktigste budsjettformålene som bidrar til fagporteføljen for livsvitenskap (Over 20 mill kr i 2019):

Store programmer

 • BIOTEK2021
 • HAVBRUK
 • HELSEVEL
 • KLIMAFORSK

Handlingsrettede programmer

 • MARINFORSK
 • GLOBVAC
 • BEHANDLING
 • BEDRE HELSE
 • MILJØFORSK

Brukerstyrte innovasjonsprogrammer

 • BIONÆR
 • BIA-Bedriftenes innovasjonsarena (åpen konkurransearena)

Infrastruktur og institusjonelle tiltak

Vitenskapelig utstyr, databaser, samlinger:

 • FORINFRA-nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur

Basisbevilgninger:

 • RBGRUNPRIM-Resultatbasert grunnbevilgning-primærnæringsinstituttene
 • NOFIMA-FFL (Matforskningsinstituttet-Fondet for forskningsavgift på
  landbruksprodukter)
 • STIM-EU
 • SIPHINIFES-Strategisk institusjonell prosjekt-HI/NIFES (Havforskningsinstituttet)

SFF/SFI/FME:

 • SFF-sentre for fremragende forskning
 • SFI

Strategisk institusjonsstøtte:

 • SARS-senter for marin molekylærbiologi (19.5 mill)

Frittstående prosjekter

Fri prosjektstøtte:

 • FRIMEDBIO

Internasjonal prosjektstøtte:

 • EUROSTARS

Nettverkstiltak

Internasjonale nettverkstiltak:

 • PES2020
 • EMBLNODE (NCMM) (13 mill)

Nasjonale stimuleringstiltak, møteplass:

 • FORNY 20
 • FORSKSKOLE

Forvaltning (særskilte forvaltningsoppdrag)

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
Gaveforsterkning

Screenshot 2020-09-01 at 13.01.51.png

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 07.38 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.