Porteføljeanalysen for Livsvitenskap

Avgrensing av porteføljen

Fag/teknologi

FoU-ressursene i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren klassifiseres etter fagområder som igjen kan deles inn i faggrupper og fagdisipliner med egne fagkoder. Denne analysen omtalt som Fagporteføljen for livsvitenskap omfatter alle prosjekter som er faglig merket som

  • medisin og helsefag (kode 700 herunder basale medisinske/odontologiske fag, klinisk medisinske fag, helsefag, klinisk odontologiske fag, idrettsmedisinske fag, andre og felles
    fag/tverrfaglig)
  • landbruks- og fiskerifag (kode 900 herunder landbruksfag, fiskerifag, veterinærmedisin, andre og felles fag/tverrfaglig)
  • faggruppen basale biofag (kode 47F; herunder cellebiologi, molekylærbiologi, mikrobiologi, genetikk og genomikk) fra fagområdet naturvitenskap
  • faggruppen zoologiske og botaniske fag (kode 48F; herunder økologi, plantefysiologi, botanikk, marinbiologi m.fl) fra fagområdet naturvitenskap
  • bioteknologi (kode 590) fra fagområdet teknologi.

Øvrige faggrupper innenfor naturvitenskap og teknologi inngår i porteføljen naturvitenskap og teknologi. Bioteknologi har også et eget teknologimerke knyttet til porteføljen muliggjørende teknologier.

Totalt i Forskningsrådet er det bevilget 2,9 mrd til fagporteføljen for livsvitenskap i 2019. Ekskluderes grunnbevilgninger til primærnæringsinstituttene, utgjør porteføljen 2,5 mrd kroner i samlet konkurranseutsatt innsats i NFRs portefølje. Porteføljestyrets investeringsportefølje er gitt av prosjekter finansiert gjennom den åpne arenaen for banebrytende forskning FRIPRO/FRIMEDBIO. FRIMEDBIO-porteføljen utgjør 18 prosent av fagporteføljen for livsvitenskap i 2019 (306 av totalt 1968 prosjekter; 450 mill av totalt 2,5 mrd kroner). Hovedandelen på ca 80 prosent er rettet mot å løse kunnskaps- og samfunnsutfordringer i privat og offentlig sektor og fremme verdiskapning i næringslivet, spesielt innenfor Medisin og helse, Landbasert mat og bionæringer og Hav.

Fagporteføljen for livsvitenskap inngår i 93 prosent av Bioteknologi porteføljen (teknologimerkede prosjekter). Porteføljestyret har også ansvar for institusjonsforankrede strategiske prosjekter i biologi og biomedisin (ISPBIOMED) for å følge opp fagevalueringer innenfor biologi, medisin og helsefag.

Oppfølgingstiltak er en nasjonal forskerskole i bioinformatikk, igangsatt i 2015, med en bevilgning på 3 mill. NOK per år i 8 år (855.000 NOK i 2019).
Styret har også ansvar for Forskningsrådets bevilgninger til EMBL-senterne NCMM (Norsk senter for molekylærmedisin) (2015-2024) (13 mill kr i 2019) og SARS (Sars International Center for Marine Molecular Biology) (2013-2022) (19,5 mill kr i 2019). Senterne ble midtveisevaluert i henholdsvis 2018 og 2017. Da dette dreier seg om grunnbevilgninger, er de holdt utenfor analysen i denne omgang.

Tema

Fagporteføljen for livsvitenskap er ikke tematisk avgrenset og omfatter i prinsippet alle tema innenfor den faglige avgrensingen over.

Anvendelsesområde

Resultater fra prosjektene kan anvendes i et bredt spekter av bransjer og samfunnssektorer, eksempelvis helsetjenesten (diagnostikk, persontilpasset behandling, forebyggende helsetiltak, psykisk helse), legemiddelindustrien, marin industri og fiskeoppdrett, næringsmiddelindustrien, grønn industri og bioøkonomien). Anvendelsen av livsvitenskap omfatter blant annet nye teknologier som presisjonsmedisin, systembiologi, genmodifisering/genredigering og syntetisk biologi.

FRIRPO/FRIMEDBIO har banebrytende forskning som mål, og vil særlig bidra til å styrke vår nasjonale kunnskapsberedskap for fremtiden. 

FoUoI-verdikjede 

Porteføljen omfatter aktiviteter fra grunnleggende forskning til anvendt forskning og utviklingsarbeid samt tidlig fase kommersialisering. Prosjekter i FRIMEDBIO er i hovedsak grunnleggende og langsiktig forskning (80 prosent av FRIMEDBIO-porteføljen).