Investeringsplanen for Livsvitenskap

Øvrige tiltak og anbefalinger

I utarbeidelsen av porteføljeplanen har det hele tiden vært en god administrativ koordinering mot de to andre fagporteføljestyrene (PSNATEK og PSHUMSAM). Denne koordineringen omfatter også Banebrytende forskning – FRIPRO som forvaltes av de tre fagporteføljestyrene. Koordineringen vil fortsette bl.a. gjennom en felles prosess for revisjon av porteføljeplaner.

Strategiske satsinger

Det er en felles anbefaling fra de tre fagporteføljestyrene at Forskningsrådet skal sette et måltall for andelen grensesprengende forskning i sin totalportefølje som ligger høyere enn dagens nivå.

Når det gjelder å identifisere behov for nye strategiske satsinger er det for de tre fagstyrene relevant å vurdere dette langs to dimensjoner:

  1. For investeringsporteføljen må man vurdere å videreutvikle vurderingskriterier og finansieringsordninger for prosjekter med høyt potensiale for grensesprengende forskning.

  2. For fagporteføljen må man vurdere behov for strategiske virkemidler ("high risk, high gain") for å fremme potensiale og utviklingsmuligheter innenfor ulike fag og også på områder med betydning for samfunnsutfordringer og næringsliv. 

Begge deler krever god koordinering mellom de tre fagstyrene, men også kommunikasjon med øvrige porteføljestyrer. Det anbefales at begge punktene utredes med tanke på eventuell innføring i utlysningen for 2022.

Tverrfaglighet

Porteføljestyret for livsvitenskap har sammen med de to andre fagstyrene en viktig rolle i oppfølging av forskerprosjektutlysningen av store tverrfaglige prosjekter (Fellesløft IV) i 2021. Dette krever god koordinering mellom de tre fagstyrene. Denne koordineringen bør fortsette. Fagstyrene med ansvar for fagutvikling har et særskilt ansvar for å kommunisere behov for tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid og hvordan dette kan realiseres i hele Forskningsrådets portefølje.

Horisont Europa

For de tre fagstyrene er det spesielt viktig å stimulere til økt norsk deltakelse i ERC. FRIPRO er utviklet som en treningsarena til ERC, og dette arbeidet må videreutvikles. Det er spesielt innenfor Advanced Grant at det er få tildelinger til norske forskningsinstitusjoner, og det bør vurderes om det er behov for spesielle virkemidler for å øke norsk gjennomslag her. Dette arbeidet krever god koordinering mellom de tre fagstyrene som forvalter Banebrytende forskning.

Vedlegg – LTB for aktiviteter som ligger under PSLIVSVIT

FRIPRO/FRIMEDBIO

imagewdk1.png

ISPBIOMED

imageyss1g.png

EMBL-node

image8640t.png

SARS

image65f4p.png

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. januar 2023, 01.50 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.