Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Målbilde

Tabellen under viser sammenhengen mellom Forskningsrådets mål og målene til porteføljen Landbasert mat, miljø og bioressurser. 

Forskningsrådets
mål

Porteføljens
samfunnsmål

Porteføljens
brukermål

Overordnede mål:

  • bærekraftig utvikling
  • grensesprengende forskning og radikal innovasjon
  • omstilling i næringsliv og offentlig sektor

Grønt skifte:

  • rask overgang til lavutslippssamfunnet og god tilpasning til klimaendringene
  • en sirkulær økonomi med bærekraftig produksjon, tjenesteyting og forbruk
  • bærekraftig bioøkonomi og forvaltning av miljø, ressurser, natur og arealer

Samhørighet og globalisering:

  • samfunnssikkerhet basert på effektiv beredskap og risikoforebygging

Helse og velferd:

  • godt og bærekraftig helsetilbud til alle befolkningsgrupper

Teknologi og digitalisering:

  • teknologiutvikling som rettes inn mot å løse de globale samfunnsutfordringene

Norge forvalter naturen innenfor dens tålegrenser. 

Samfunnet er grønt og bærekraftig. 

Mat- og landbruksverdikjedene er bærekraftige, effektive og konkurransedyktige.

Forebyggende innsats gir god folkehelse og livskvalitet.

1. Fagmiljøer i forskningsfronten leverer kunnskap for bærekraftig mat, biobasert produksjon og økosystembasert forvaltning.

2. Næringsliv og offentlig sektor har kunnskap til å bruke arealer, naturmangfold og -ressurser innenfor planetens tålegrenser.

3. Sirkulær økonomi og ressurseffektivitet er styrende for relevante næringsaktører, offentlige virksomheter, forbrukere og kunnskapsmiljøer.

4. Myndighetene har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for forvaltning av naturmangfold og kulturmiljøer.

5. Aktører langs hele verdikjeden produserer og utvikler bærekraftig mat, biobaserte produkter og tjenester. 

6. Matprodusenter og biobaserte bedrifter er konkurransedyktige, nyskapende, tar i bruk teknologi og etablerer nye grønne løsninger, tjenester og arbeidsplasser. 

7. Offentlig og privat sektor samarbeider om å utvikle styringsmodeller for ressursforvaltning og miljøhensyn.

8. Næringslivet, offentlige myndigheter og samfunnet har kunnskap som gjør det mulig å minimere spredning og eksponering av forurensning, miljøgifter, smittestoffer og skadegjørere.

9. Myndigheter og helsenæringer ser på forebyggende helse som en samfunnsøkonomisk investering.  

10. Relevante aktører i forsknings og innovasjonssystemet utvikler og anvender ny teknologi som sikrer konkurransekraft, verdiskaping og bidrar til å løse nasjonale og globale samfunnsutfordringer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 21.27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.