Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Forventede resultater (output)

Resultater er det som er et direkte sluttprodukt (output) av de enkelte FoU-prosjektene. Det vil som regel være kunnskap, praksis, prototyper, uttestinger, demonstrasjoner, pilotanlegg, patenter, o.l. De forskjellige søknadstypene vil generere resultater av forskjellig type. Forskerprosjekter og kompetanse- og samarbeidsprosjekter vil som regel dreie seg om ny kunnskap, praksis og uttestinger. Kommersialiseringsprosjekter vil verifisere konsepter og frembringe patenter, mens innovasjonsprosjekter vil kunne generer prototyper, pilotanlegg, nye tjenestekonsepter, og lignende For denne porteføljen er det et særlig mål å identifisere indikatorer for at forskningens resultater tas i bruk i samfunnet.

Indikatorer vil være av typen:

 • Publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter
 • Andre vitenskapelige publikasjoner
 • Populærvitenskapelige publikasjoner
 • Produkter, tjenester, nye forretningsmodeller
 • Patenter og avtaler
 • Råd til politikere og forvaltning
 • Tverrfaglighet
 • Rekrutteringsstillinger
 • Samarbeid nasjonalt og internasjonalt
 • Kunnskapsoppsummeringer
 • Modeller for styring og forvaltning
 • Medieoppslag
 • Utstillinger
 • Seminarer, konferanser

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 21.04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.