Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Definisjon av porteføljen

Forskningsrådets portefølje for landbasert mat, miljø og bioressurser er en fusjon av de respektive delporteføljene Mat og bioressurser og Naturmangfold og miljø. Den viktigste avgrensningen for denne porteføljen mot andre tematiske porteføljer i Forskningsrådet er at denne porteføljen i all hovedsak dekker landbasert forskning og innovasjon innenfor mat, miljø og bioressurser.

Porteføljen er definert, men det finnes mange og viktige muligheter for samarbeid og synergi med andre porteføljer. Miljø og bærekraft er eksempler på at behovet for tverr- og transfaglighet er stort. Skal ambisjonene og målene i denne planen nås, krever det utstrakt samarbeid med andre porteføljer og sektordepartementer. Det er store synergier å hente på samarbeid, med havbrukssektoren og andre sektorer, innenfor bærekraftig sirkulærøkonomi, bioøkonomi og bioproduksjon. Felles arenaer for dette samarbeidet vil være sentrale for å lykkes.

Porteføljen defineres ut ifra merkesystemet i forskningsrådet. Den omfatter alle løpende prosjekter som er merket slik det blir beskrevet i punktene 1.1 – 1.4 (se under). I tillegg til Forskningsrådets investeringer gjennom ulike budsjettformål, består porteføljen av relevante prosjekter i SkatteFUNN, norsk andel av relevante prosjekter i EU (Horisont 2020, Horisont Europa) og annet internasjonalt samarbeid.  

Porteføljen for Landbasert Mat, miljø og bioressurser lar seg beskrive i de fire ulike porteføljedimensjonene på følgende måte:

Fag/teknologi  

Den norske FoU-statistikken deler inn forskningen i seks store fagområder, som igjen er inndelt i fag og disipliner. Mat, miljø og bioressurs-porteføljen omfatter et bredt spekter av fagområder og fag og disipliner. Av de overordnede fagområdene er Landbruks- og veterinærmedisin, Teknologi og Matematikk og naturvitenskap helt sentrale. Samfunnsvitenskap er også betydelig. Humaniora bidrar noe inn mot porteføljen, mens Medisin og helsefag bidrar i liten grad.

Tema

Forskningsrådets merkesystem angir 32 tematiske områder som det kan forskes på. Porteføljen for landbasert mat, miljø og bioressurser er temaorientert, dvs. den dekker begrensede tematiske områder. Ferskvann og luft er inkludert i landbasert miljø.

Temaområdene er:

 • naturmangfold
 • økosystemer og økosystemtjenester
 • forurensning inkl. miljøgifter
 • arealbruk og arealendring; sirkulær økonomi
 • kulturminner og kulturmiljøer
 • antimikrobiell resistens
 • bioøkonomi
 • landbruk (husdyr, fôr og ernæring, jord, planter, skog, trebruk, samfunns- og markedsperspektiver)
 • lavutslipp
 • mat (mat grønn sektor, mat blågrønn sektor, trygg verdikjede, mat – helse og velvære, næringsmiddel og foredling, global matsikkerhet)
 • landbruksbioteknologi
 • ansvarlig forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation – RRI)

Anvendelsesområde

Porteføljen for landbasert mat, miljø og bioressurser dekker FoU-sektor, næringsliv, offentlig sektor og samfunn for øvrig i full bredde.

Viktigste næringsområder er:

 • landbruk
 • skog og trebruk
 • næringsmiddelindustri
 • vareproduserende industri
 • miljø
 • prosess- og foredlingsindustri
 • bygg, anlegg og eiendom
 • helsenæringen
 • reiseliv
 • varehandel
 • annen tjenesteyting

Viktigste forvaltningsområder er:

 • forskning, næring og handel
 • skog, landbruk og mat
 • helse og omsorg
 • miljø, klima og naturforvaltning
 • justis- og rettsvesen
 • kommunal-, distrikts- og regionalforvaltning
 • utvikling
 • forsvar og sikkerhet
 • digitalisering
 • offentlig administrasjon og forvaltning

FoUoI-verdikjeden

Porteføljen for landbasert mat, miljø og bioressurser omfatter hele kjeden fra grunnforskning, anvendt forskning, utviklingsarbeid, forskningsbasert innovasjon og kommersialisering.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. oktober 2022, 00.33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.