Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Samspill med eksterne porteføljer

Forskningsrådet utfører et løpende eksternt oppdrag for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA). Målsetningen for disse midlene er til dels overlappende med porteføljen for landbasert mat, miljø og bioressurser, særlig innenfor matområdet, og det er følgelig viktig å ha et mest mulig enhetlig og felles blikk på hvordan disse to porteføljene best mulig kan utfylle hverandre.  FFL/JA bidrar også med midler til miljøforskningen.

Forskningsrådet samarbeider også med Handelens Miljøfond. Fondets mål er å redusere plastforsøpling og øke gjenvinning av plast. Disse målene er til dels overlappende med budsjettformålene til MILJØFORSK, så også her er det viktig med et godt samspill mellom porteføljen for Handelens miljøfond og den for Landbasert mat, miljø og bioressurser.

Innenfor bioøkonomien er det etablert en felles handlingsplan med Innovasjon Norge og SIVA. Planen følger opp og konkretiserer de overordnede føringene fra nasjonal strategi for bioøkonomi (kap. 2.3). Også på andre områder er et utvidet samarbeid med Innovasjon Norge og SIVA aktuelt.

De regionale Forskningsfondene bidrar til langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i relevante forskningsmiljøer inne for de ulike regionene i Norge. Målet er å utvikle gode og konkurransedyktige forskningsmiljøer i alle fylker. Fondene er følgelig svært aktuelle samarbeidspartnere.

Det kan være aktuelt å inngå et tettere samarbeid med Grofondet. Fondet bidrar til å øke omsetningsverdien og forbruket av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter. Fondet gir støtte til konkrete prosjekter etter søknad.

Som nevnt i kapittel 1 og 2, et godt samspill med relevante porteføljer finansiert gjennom Horisont Europa er også viktig med tanke på god porteføljestyring.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2022, 23.35 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.