Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Samspill med andre budsjettformål i Forskningsrådet

Målbildet for porteføljen, slik den er trukket opp i kapittel 2 og 3, er sammensatt. Det krever et tett samspill med andre budsjettformål for å komme opp med gode kunnskapsbaserte løsninger og innovasjoner. I dette inngår behovet for et tett og dynamisk samspill med andre relevante porteføljer. På den måten vil en kunne samarbeide om å etablere større, integrerte prosjekter og adressere større utfordringer. Fremover blir det viktig å utvikle samspillet gjennom et helhetlig porteføljeperspektiv.

En lang rekke tematiske budsjettformål investerer i prosjekter som er relevant for porteføljen for Landbasert mat, miljø og bioressurser. Typiske eksempler er:

 • KLIMAFORSK (klimatilpasninger og reduserte klimagassutslipp)
 • ENERGIX (fornybar energi fra bioressurser)
 • HAVBRUK (blågrønne verdikjeder)
 • MARINFORSK (miljøutfordringer i kystsonen)
 • HELSE (forebyggende helse, og én-helse perspektiver inklusive antimikrobiell resistans)
 • Teknologisatsingene (bioteknologi, natoteknologi og ikt/digitalisering)

Av ikke-tematiske budsjettformål, er det særlig relevant trekke å trekke frem:

 • BIA (arbeidsdeling innen særlig markedsnære skog- og teknologiprosjekter og innenfor sirkulær økonomi)
 • FRIPRO (grunnleggende forskning og rekruttering relevant for porteføljen)
 • FORNY (forskningsresultater fra FoU institusjonene nærmere markedet relevant for porteføljen),
 • INFRA (forskningsinfrastruktur relevant for porteføljen, her kan det være aktuelt for porteføljen å finansiere etablering av infrastruktur så lenge investeringen er av nasjonal karakter, i tråd med nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur
 • SFI (sentre for fremragende innovasjon relevant for porteføljen, også her kan det være aktuelt å plukke opp investeringsklare SFI-er innenfor budsjettformålene til porteføljen).
 • SkatteFUNN (Forskningsrådets åpne tilbud til bedrifter som ønsker å utvikle forskningsbaserte nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser. Per i dag er det et betydelig antall prosjekter i SkatteFUNN som er relevante for porteføljen av Landbasert mat, miljø og bioressurser.
 • Offentlig- og nærings-Ph.d. (åpen ordning hvor offentlig sektor og bedrifter kan søke om støtte for at sine ansatte kan ta en doktorgrad ved en FoU-institusjon.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 19.02 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.