Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Budsjettformål

Porteføljestyret for Landbasert mat, miljø og bioressurser skal forvalte to budsjettformål – Mat og bioressurser og Naturmangfold og miljø, programmene BIONÆR og MILJØFORSK. En nærmere beskrivelse av mål, prioriteringer og finansierende departementer for de respektive budsjettformålene er gitt i deres programplaner. De viktigste finansierende departementene er Landbruks- og matdepartementet (LMD), Klima og Miljødepartementet (KLD) og Kunnskapsdepartementet (KD) og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (finansierer per april 2020 3 mill. kroner årlig til MILJØFORSK). Det er verdt å merke seg at programplanene ikke lenger er å anse som styringsdokumenter, men mer som referansedokumenter for en nærmere, midlertidig beskrivelse av budsjettformålene.

Et eget budsjett for tverrgående satsninger på bioøkonomi finansieres av LMD i samspill med midler fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).  Budsjett for tverrgående satsinger (fra tildelingsbrev) på lavutslipp finansieres av KLD. Midlene lyses ut i tråd med tildelingsbrevet fra det enkelte departement for det enkelte budsjettformål, noe som reflekteres i bredden av porteføljens investeringsmål og tiltak.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 20.47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.