Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Budsjettformål

Porteføljestyret for Landbasert mat, miljø og bioressurser skal forvalte to budsjettformål – Mat og bioressurser og Naturmangfold og miljø, programmene BIONÆR og MILJØFORSK. En nærmere beskrivelse av mål, prioriteringer og finansierende departementer for de respektive budsjettformålene er gitt i deres programplaner. De viktigste finansierende departementene er Landbruks- og matdepartementet (LMD), Klima og Miljødepartementet (KLD) og Kunnskapsdepartementet (KD) og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (finansierer per april 2020 3 mill. kroner årlig til MILJØFORSK). Det er verdt å merke seg at programplanene ikke lenger er å anse som styringsdokumenter, men mer som referansedokumenter for en nærmere, midlertidig beskrivelse av budsjettformålene.

Et eget budsjett for tverrgående satsninger på bioøkonomi finansieres av LMD i samspill med midler fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).  Budsjett for tverrgående satsinger (fra tildelingsbrev) på lavutslipp finansieres av KLD. Midlene lyses ut i tråd med tildelingsbrevet fra det enkelte departement for det enkelte budsjettformål, noe som reflekteres i bredden av porteføljens investeringsmål og tiltak.