Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Prioriterte anvendelsesområder

Delporteføljen for mat og bioressurser bygger på bred kunnskap, langsiktig beredskap og relevant kompetanse for både forvaltning, næring, politikk, marked og samfunn. Porteføljen dekker hele bredden av Forskningsrådets prosjekttyper, fra grunn- og anvendt forskning, via innovasjon til kommersialisering.

Bredden i porteføljen åpner for både raske resultater knyttet til innovasjon og verdiskaping og for langsiktig kompetansebygging for bærekraftig samfunns- og næringsutvikling. Resultatene fra forskningen vil være viktig blant annet som grunnlag for tiltak som iverksettes av forvaltningen. Systematisk bruker- og næringsinvolvering i prosjektene skal resultere i mer bærekraftig kunnskapsutvikling på lang sikt. Dette er viktig for å danne et godt rammeverk rundt de biobaserte næringene og for å utvikle fremtidens bærekraftige produksjonssystemer.

Deler av porteføljen har en mer indirekte – men ikke mindre viktig – betydning for verdiskaping fordi det bygges bred kunnskap, langsiktig beredskap og relevant kompetanse for både forvaltning, næring, politikk, marked og samfunn. Det er relativt lite grunnleggende forskning i denne porteføljen. Det kan være behov for å vurdere og styrke denne forskningen på enkelte områder selv om porteføljen i hovedsak er rettet mot anvendt forskning. Mange forskningsutfordringer vil kreve et godt og nært samarbeid med andre porteføljer for å løse viktige samfunns- og næringsutfordringer. Andelen prosjekter på innovative nye produkter fra de landbaserte bioressursene kan med fordel styrkes i årene som kommer, ikke minst med tanke på framtidige arbeid for økt verdiskapning innenfor sektorene.

Resultatene fra investeringene innenfor delporteføljen naturmangfold og miljø er ventet å ha langsiktige virkninger på samfunnsutviklingen, samt utvikling og anvendelse av landbasert miljøforskning i Norge; spesielt for forvaltningens oppfølging av nasjonale miljømål, men også for næringsliv, organisasjoner og samfunn. Forsterket innsats på naturmangfold bl.a. gjennom koordinerte utlysninger på arealutfordringer vil bidra til å understøtte Regjeringens mål for overgangen til et lavutslippssamfunn som tar hensyn både til miljømessig bærekraft og planetens tålegrenser.

Satsing på forskning innenfor sirkulær økonomi vil gi forskningsbasert kunnskap om samfunnsmessige rammebetingelser, mulige tiltak og virkemidler samt politiske handlingsalternativer. I tillegg til å støtte opp om Regjeringens innsats for en nasjonal strategi og at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi, kan ny kunnskap også gi utfordrende svar på hvordan vi kan redusere forbruk og orientere oss mot alternativer til en vekstbasert økonomi.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 20.06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.