Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Internasjonale rammer

Prioriteringer i EUs rammeprogram - Horisont Europa

Horisont Europa skal gi svar på hvordan Europa skal takle de truslene som setter planeten under press: ikke-bærekraftig produksjon og forbruk, global befolkningsvekst og klimakrise. Dette presset påvirker ressurser som sunn jord, vann og luft samt artsmangfold og økosystemer sterkt, slik at disse forringes. Drastiske endringer må til for å snu forbruksmønstrene våre. Dette bør skje raskt og effektivt.

A European Green Deal (GD) legger føringer på forskning og innovasjon i det nye rammeprogrammet. De beste hodene skal utvikle og demonstrere løsninger som skaper overgangen til bærekraftig forvaltning og bruk av naturressurser og samtidig sikre intakte økosystemer, mat- og ernæringssikkerhet. GD prioriterer også FoI som legger grunnlaget for klimanøytralitet, gjennom reduserte klimagassutslipp og karbonlagring i landbrukssystemer og økosystemer, klimatilpasning av økosystemer, produksjonssystemer og vannforvaltningen og bygde-, kyst- og urbane samfunn.

Gjennom GD prioriterer EU-Kommisjonen FoU som gjør det mulig å gjenoppbygge økosystemer, bevare naturmangfoldet og utvikle sirkulær økonomi i hele verdikjeden.

Andre prioriterte temaer er bruk og forvaltning av naturressurser for økt konkurransekraft, verdiskaping og attraktive jobber. Det samme er forebygging og fjerning av forurensning og som grunnlag for sunn jord, rent vann og ren luft, bærekraftig primærproduksjon, mat- og biobaserte systemer som er inkluderende, trygge og sunne og gir mat- og ernæringssikkerhet.

GD har dessuten fokus på adferds-, sosioøkonomiske og demografiske endringer for å fremme bærekraft og legge til rette for balansert utvikling av bygde-, kyst- og urbane samfunn. Miljøovervåking, datagrunnlag og verktøy skal gi grunnlag for å etablere styringsmodeller for overgangen til bærekraft.

Helt nytt i Horisont Europa er såkalte "Missions": Målrettet forskning og innovasjon som skal muliggjøre en rask implementering av tiltak som kan løse de klima-, miljø- og helseutfordringer Europa står ovenfor. Missions spiller en viktig rolle i implementeringen av European Green Deal, som har et klimanøytralt Europa som mål. Fire av EUs fem Missions er særdeles relevante for porteføljen, og norsk deltakelse i prosjekter som leverer opp mot disse vil samtidig levere opp mot porteføljens mål.

  1. Tilpasning til klimaendringer, inkludert samfunnsendringer
  2. Sunne hav, kystområder og vassdrag
  3. Klimanøytrale og smarte byer
  4. Jordhelse og mat

Norge har over en lengre periode deltatt i en rekke partnerskap, der de sammen med EU og europeiske medlemsland har saminvestert i forskning og innovasjon. Nå vil EU jobbe tettere og mer langsiktig med en rekke nye partnerskap som er under utvikling. Mange av dem bygger på eksisterende partnerskap, som JPI-er og ERA-NET. Tanken er at de nye partnerskapene skal bli spleiselag og strategiske samhandlingsarenaer mellom Kommisjonen og medlemslandene, om forskning og innovasjon for et klimanøytralt, bærekraftig og konkurransedyktig Europa. Åtte av partnerskapene har høy relevans for porteføljen Landbasert mat, miljø og bioressurser:

Rescuing biodiversity to safeguard life on Earth, som sikter mot å skalere opp og integrere den europeiske forskningsinnsatsen for å bevare, gjenopprette og forvalte naturmangfold, økosystem og naturressurser.

Driving Urban Transitions to a Sustainable Future, som, i tett samarbeid med europeiske byer, vil samarbeide med EU om å nå deres mål for fremtidens bærekraftige byer, gjennom FoU- og strategisk samarbeid på tvers av fag og sektorer.

Partnerskapet Accelerating farming systems transition: Agro-ecology living labs and research infrastructures vil arbeide for at Europas matproduksjon skal bli mer bærekraftig og samtidig bidra til klimatilpasning og demping av klimaeffekter. Det vil implementere og teste løsninger som tar i bruk naturbaserte landbrukssystemer, Agro-ecology, gjennom såkalte Living Labs.

Partnerskapet Animals and Health skal generere kunnskap om hvilken innvirkning infeksiøse dyresykdommer har på landbruket, for politikkutforming og forvaltning samt for behandling av husdyrsykdommer.

Visjonen til partnerskapet Safe and Sustainable Food Systems for People, Planet and Climate er Morgendagens trygge og bærekraftige matsystemer.

Partnerskapet Water Security for the planet har som ambisjon å sikre godt og nok vann til å dekke samfunnets og naturens behov og å takle vann-relaterte naturkatastrofer. 

Partnerskapet European Partnership on One health AMR skal implementere EUs Action Plan against AMR. Hovedfokuset vil være på folkehelse, men partnerskapet vil dekke alle delene av AMR-forskningslandskapet, også dyrehelse, mattrygghet og miljøaspektet. 

Noen av dagens JPI-er og ERA-Net, f.eks. JPI WAter og BiodivERrsA-partnerskapet vil være naturlige plattformer for disse partnerskapene.  Men partnerskapskandidatene dekker ikke alle områder som er viktige for Norge og flere europeiske land. Det er derfor naturlig at Norge fortsatt deltar i noen av dagens JPI-er og andre ikke EU-finansierte partnerskap, bl.a. JPI FACCE (Jordbruk og matsikkerhet under endret klima), JPI CH (Kulturarv og globale endringer) og JPI HDHL (Mat og Helse).

Internasjonalt samarbeid utover Horisont Europa

Porteføljen for landbasert mat, miljø og bioressurser er preget av utstrakt internasjonalt prosjektsamarbeid, med europeiske land og i varierende grad med prioriterte samarbeidsland utenfor EØS. Innenfor mat og miljø har bilaterale fellesaktiviteter med Kina og India vært aktuelle og blitt samfinansiert med Forskningsrådets bilaterale ordninger som CHINOR og INDNOR. Mange land, spesielt afrikanske land sør for Sahara, vil bli hardt rammet av klimakrisen og oppleve at mat- og ernæringssikkerhet blir truet. Samarbeid for å møte utfordringene er nødvendig, og vi forventer at Norge på lik linje med EU vil bidra gjennom felles forskning og institusjonsbygging for å finne gode og bærekraftige løsninger. Belmont Forum er et globalt partnerskap av forskningsfinansierende organisasjoner som skal fremme tverrfaglig vitenskap. Belmont Forum vil være en viktig arena fremover for å få til felles, større internasjonale satsninger innenfor porteføljens områder.  

De europeiske samarbeidsforaene som er mest relevante for denne porteføljen er JPI Urban Europe, JPI Cultural Heritage, JPI FACCE (Landbruk, matsikkerhet under endret klima, JPI HDHL (Mat og Helse), JPI Water og det JPI-lignende europeiske samarbeidet om forskning for å bevare naturmangfold – BiodivERsA. Her har Norge vært aktivt med, gjennom utlysninger og andre aktiviteter. 

De nordiske samarbeidsarenaene som er mest aktuelle er NordForsk og Nordisk Innovasjon. I tillegg deltar porteføljen allerede tungt inn i Nordisk komite for landbruks- og matforskning (NKJ) og Samnordisk skogforskning (SNS). Det er derfor en viktig prioritering i porteføljen å legge til rette for:  

  • bilateralt samarbeid utover Europa, også gjennom Belmont Forum
  • fortsatt bred deltakelse i europeiske samarbeidsfora
  • et sterkere nordisk samarbeid  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. oktober 2022, 00.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.