Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Overordnede mål og prioriteringer 

Regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028, med prioriteringene "Klima, miljø og miljøvennlig energi", "Muliggjørende og industrielle teknologier" og "Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden", gir retning til porteføljestyrets prioriteringer.  

Av Regjeringens MRS-mål for Forskningsrådet er det særlig Mål 2 Økt verdiskaping i næringslivet og Mål 3 Møte store samfunnsutfordringer som støtter opp under porteføljens sektorpolitiske prioriteringer.  

Fra Forskningsrådets strategi er det særlig målene om en Bærekraftig utvikling og Grensesprengende forskning og innovasjon som står sentralt for dette styret. De mest relevante områdene i strategien er Grønt skifte, Helse og velferd, Teknologi og digitalisering og Samhørighet og globalisering.

Det internasjonale kunnskapsgrunnlaget en viktig plattform for porteføljens arbeid, kap. 2.1. Arbeidet med FNs bærekraftsmål og EUs nye rammeprogram for forskning danner viktige internasjonale rammer for kunnskapsutviklingen, kap. 2.2. Målene til porteføljen skal videre spille opp mot de overordnede sektorpolitiske føringene fra henholdsvis Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Klima- og miljødepartementet (KLD), kap. 2.3.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2022, 23.49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.