Investeringsplanen for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Investeringsplanen beskriver hvordan porteføljeplanen er tenkt operasjonalisert. Den inneholder hvilke prioriteringer som ligger til grunn for bruk av porteføljestyrets egne midler samt planer for utlysninger og andre tiltak. Investeringsplanen er treårig, men rulleres hvert år.

Innledning

Oppdatert investeringsplan for 2023-2025 kommer i månedsskiftet november/desember.

Mat, miljø og bioressurser utgjør grunnlaget for sentrale og grunnleggende funksjoner for vår eksistens. Denne investeringsplanen skal bidra til å utløse forskning og innovasjon som skal gi kunnskapsgrunnlag for å stanse tap av og gjenopprette naturmangfold, økt matsikkerhet, bedre mattrygghet og ernæring og økt vekt på sirkulær økonomi i produksjon- og forbrukskjedene. Dette skal skje innenfor rammene av klimamålene og utvikling av sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Investeringene skal iverksettes gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Porteføljen for mat, miljø og bioressurser skal utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer og økt kunnskap om sentrale miljøutfordringer. Innsatsen skal lede frem til kunnskapsbaserte råd og løsninger for grønn omstilling av samfunn og næringsliv, og utvikle bioøkonomien i Norge og globalt. Investeringsplanen skal operasjonalisere porteføljeplanens samfunnsmål:

  • Norge forvalter naturen innenfor dens tålegrenser
  • Samfunnet er grønt og bærekraftig
  • Mat- og landbruksverdikjedene er bærekraftige, effektive og konkurransedyktige
  • Forebyggende innsats gir god folkehelse og livskvalitet

Samfunnsmålene og konkretiseringen i 10 brukermål, se kap. 3, bygger opp under mål og prioriteringer i Forskningsrådets strategi Idekraft verden trenger, særlig knyttet til bærekraftig utvikling og grønt skifte. Også teknologi og digitalisering og forskning på samfunnssikkerhet, herunder risiko knyttet til klima og miljø, naturkatastrofer, pandemier og matsikkerhet. Dette danner grunnlaget for investeringsplanen, sammen med de føringene som ligger fra bevilgende myndigheter i tildelingsbrevene.

De ulike søknadstypene porteføljen vil benytte de neste årene er nøye valgt ut for å nå samfunnsmålene i porteføljeplanen, som igjen bidrar til målene i Forskningsrådets strategi, som igjen bidrar til å nå de globale bærekraftsmålene. Forskning og innovasjon er nødvendig for å muliggjøre en endring. Hele spekteret av kunnskap bygges gjennom ulike investeringer fra grunnleggende forståelse for avgrensede utfordringer til sektorovergripende problemstillinger. Det vil for eksempel være behov for grunnleggende forskning om biodiversitet i jord eller sykdom hos planter og dyr, samtidig er det behov for forskning som tar opp i seg kompleksiteten i endringene som skal til for at vi skal få til en grønn omstilling.

Investeringene har de siste årene tatt en dreining mot forskning og innovasjon som i større grad tar innover seg og åpner for systemtenkning. Investeringene i 2021 vil prioritere helhetlig forskning basert på systemtenkning og ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) for å bidra til å løse samfunnsutfordringene porteføljen har ansvar for. Et bærekraftig matsystem, sirkulær økonomi, bioøkonomi og forvaltning av naturen innenfor planetens tålegrenser er prioritert.

En stor del av midlene investeres i samarbeid med flere porteføljer i Forskningsrådet og dels i samarbeid med eksterne aktører (Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, FFL/JA og Handelens miljøfond, HMF). Vi ønsker å styrke internasjonalisering av kunnskapsutviklingen, både igjennom de nasjonale og internasjonale investeringene. Internasjonale utlysninger er en viktig del av investeringene, de kan styrke pågående investeringer eller dekke tematikk porteføljen ikke dekker gjennom egne utlysninger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 05.53 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.