Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Prioriterte forskningsarter (FoUoI-verdikjede)

Investeringsporteføljen omfatter hele FoUoI- verdikjeden med en hovedvekt på mobilisering, kvalifisering, innovasjonsrettet og anvendt forskning og tidligfasekommersialisering. Innsatsen er rettet mot FoU for og i næringslivet, regional kvalitets- og kapasitetsbygging og nyskaping fra offentlige forskningsinstitusjoner.

Forskningsrådet skal avlaste risikoen som næringslivet tar ved å satse på forskningsbasert innovasjon for bærekraftig omstilling og verdiskaping. Åpne utlysninger av innovasjons- og kommersialiseringsprosjekter vil være hovedprioriteringen. Men Forskningsrådet skal også være en strategisk aktør og legge til rette for et enda mer kunnskaps- og forskningsintensivt næringsliv gjennom målrettede satsinger på oppbygging av ny næringslivsrelevant kompetanse i norske FoU-institusjoner der det avdekkes behov. Dette vil også bidra til bedre samspill mellom FoU-institusjoner og næringsliv og sikre nødvendig kapasitet og kompetanse i norske forskningsmiljøer som næringslivet samarbeider med.

Forskningsrådet bør være en pådriver for omstilling av næringslivet gjennom tidsavgrensede og tematiske satsinger, (BIA-X) for å møte en samfunns- eller næringsutfordring. Dette åpner for å stimulere til samarbeid, retning og dynamikk på fremvoksende områder, gir økt fleksibilitet og mulighet til å teste ut nye arbeidsformer, nye samarbeidskonstellasjoner og mobilisere nye aktører. Eksempel på dette kan være på områder med stort potensial for grønn omstilling og vekst, privat offentlig samarbeid eller systemutfordringer.

Forskningsrådet kan og bør være en strategisk aktør i tidlig kommersialiseringsfase, som bidrar til nødvendig teknologisk risikoredusering, samt at lovende forskningsresultater og forskningsmiljøer kobles med eksterne aktører og næringslivets behov, gjennom åpne nasjonale konkurranser om prosjektmidler. Avklaring mht til roller og ansvar vs TTOene og deres eiere er viktig for å sikre at Forskningsrådets innsats på feltet kan videreutvikles, at budsjettene til kommersialisering kan fortsette og at samme prosjektkonkurranser legges til grunn her som på andre felt.  

Det stilles ikke et entydig krav til prosjektmodenhet på TRL-nivå, men det stilles tydelige krav til type aktiviteter, målbare resultater, gjennomføringsevne samt utløsende effekt.

En reell utfordring er for få resultater med høyt innovasjonspotensial avklarer sitt kommersielle potensial. En viktig forutsetning for å lykkes er at kommersialisering blir tilstrekkelig prioritert blant forskere og forskningsmiljøene, med tilhørende grunnfinansiering og insentivstruktur. Videre er det viktig at forskningsinstitusjonene har eierskap til idéfangst og idévurdering, for å sikre tilstrekkelig kapasitet i dette leddet.

Kapitalaktører og næringslivet må tidlig inn i kommersialiseringsprosessene. Sentralt i vurderingsprosessen er kobling av prosjekter opp mot relevante eksperter fra venture, entreprenørskapsmiljøene og næringslivet. Forskningsrådets generelle omdømme mht nøytralitet og anerkjent prosjektseleksjon har potensial til å tiltrekke flere investorer, andre deler av virkemiddelapparatet, forretningsutviklere og bransjespesialister. Gjennom konkurransearenaen bidrar eksperter med tilbakemeldinger til prosjektene samtidig som ekspertene fungerer som døråpnere og koblere inn mot nettverk nasjonalt og internasjonalt.

Forskningsrådet arbeider systematisk med å mobilisere og kvalifisere næringslivet for å få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid og for å få bedrifter som allerede driver med forskningsbasert innovasjon til å høyne sine ambisjoner.

Samarbeide med regionale myndigheter er viktig, og ressursinnsatsen og prioriteringer er basert på nasjonale og regionale strategiske prioriteringer utviklet i samarbeide med fylkeskommunene og basert på det regionale næringslivets behov. En kunnskapsbasert tilnærming sikres gjennom utvikling av regionale kunnskapsgrunnlag.

I flere regioner er det behov for å styrke næringslivets kapasitet for forskning og FoU-miljøenes fou-kapasitet og utdanningstilbud. Et godt samarbeid mellom FoU-miljø med relevant utdanningstilbud og forskningskapasitet som svarer opp næringslivets behov og næringslivet, gir økte verdiskaping og konkurransekraft til næringslivet og styrker forsknings og innovasjonssystemet både regionalt og nasjonalt. Det å se regionale, nasjonale og internasjonale strategier i sammenheng vil sikre en optimal bruk av ressurser.