Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Prioriterte anvendelsesområder

Porteføljen er åpen for alle næringsområder, komplementær til de de ressursbaserte porteføljene og porteføljen vil samspille med andre porteføljer for god samlet måloppnåelse. Utfordringer som hver bransje, næring og sektor har må møtes ut fra deres egne behov samt hvordan næringsområdet kan spille en rolle vs større samfunnsutfordringer. Porteføljeanalysen med underliggende delanalyser, vil viktig underlag for prioriteringer.

Hovedprioritering vil være å sikre at Forskningsrådets næringsrettede satsing dekker hele bredden av norsk næringsliv og at næringsliv i hele landet får bedre muligheter for å ta forskningsbasert kunnskap og teknologi til bærekraftig omstilling og verdiskaping.

Spesielt viktig er det å sikre god balanse mellom kunnskaps- og kapasitetsbygging og innovasjonsrettede virkemidler innenfor vareproduserende industri, prosessindustri, helse- og IKT-næringene, bygg og anlegg samt tjenestenæringer som reiseliv, varehandel, media og finans.

Målrettede tiltak kan være aktuelle inn mot disse næringsområdene når det avdekkes spesielle behov for kompetansebygging, mobiliser næringer eller regioner til økt forskningsbasert innovasjon eller at næringslivet kan bidra til å løse samfunnsutfordringer. Eksempel her kan være det grønne skifte, næringer eller regioner som i liten grad har tatt i bruk forskning i sin innovasjonsvirksomhet.