Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Budsjettformål

Det er tre budsjettformål som porteføljestyret for Industri og Tjenestenæringer skal forvalte. Det er de tidligere programmene: BIA inkl. Eurostars, FORNY inkl. STUD-ENT og FORREGION.

Investeringsporteføljen finansieres i hovedsak av Nærings- og fiskeridepartementet, NFD, som har hovedansvar for den næringsrettede virkemidlene, KD bidrar med finansiering av FORNY samt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, som har sektoransvar for den regionale forskningspolitikken.

En nærmere beskrivelse av de respektive budsjettformålene er gitt i deres programplaner. Det er verdt å merke seg at programplanene ikke lenger er å anse som styringsdokumenter, men mer som referansedokumenter for en nærmere, midlertidig beskrivelse av budsjettformålene.

Andre budsjettformål som bidrar vesentlig til totalporteføljen er:

FRIPRO

Finansierer støtter de beste forskningsprosjektene, uavhengig av fag og tema, fremmer vitenskapelig kvalitet i forskningsfronten og dristig og nyskapende forskning.

IKTPLUSS

Finansierer IKT-forskning og -innovasjon som gir løsninger som fremmer produktivitet og effektivitet

ENERGIX

Finansierer forskning og innovasjon for en bærekraftig utvikling av energisystemet.

CLIMIT

Finansierer forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO₂-håndtering.

BIOTEK2021

Finansierer forskning og innovasjon som fremmer utvikling og anvendelse av bioteknologi, særlig innenfor helse, landbruk, marin og industri

NANO2021

Finansierer forskning og innovasjon på nano- og mikroteknologi og avanserte materialer for anvendelser innenfor prioriterte samfunnsområder 

Sentersatsinger

SFI og FME styrker innovasjon gjennom langsiktig forskning i tett samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer

 

Infrastruktur

Finansierer relevant og oppdatert infrastruktur for norske forskningsmiljøer og industri og tjenestesektoren.

Nærings-ph.d.

Egen ordning hvor bedrifter kan søke om støtte for at sine ansatte kan ta en doktorgrad ved en FoU-institusjon. Ordningen er åpen for alle områder og ivaretar behovet innenfor muliggjørende teknologier.

Offentlig sektor-ph.d.

Tilsvarende ordning som Nærings-ph.d., men med offentlige virksomheter som målgruppe. Pt. er det lite midler i ordningen, men MT-porteføljens egne budsjettformål kan selv finansiere denne typen doktorgrader.