Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Mobilisering

FORREGION mobiliseringsprosjekter er behovsdrevet og basert på næringslivets FoU-utfordringer og de regionale satsingsområdene er forankret i regionale planer. Mobiliseringsprosjektene bidrar til at flere bedrifter tar FoU i bruk, og dette innebærer at forskningsmiljøene opplever økt etterspørsel basert på næringslivets behov. Mobiliseringsprosjektene inneholder aktivitetene kompetansemegling, forprosjekter, nettverksmøter og personmobilitet (mellom FoU-institusjoner og næringslivet).
Kompetansemeglerne oppsøkte i overkant av 1000 bedrifter per år i 2018 og 2019. Det er 6 næringsområder som skiller seg ut med mange bedrifter; tjenesteyting (257) og industri (249) på topp og deretter IT (122), varehandel (95), primærnæringene (93) og andre tjenester (92).
Søknadsdata viser at bedriftene som mottok kompetansemegling leverte ca. 700 søknader per år disse to årene. I snitt diskuterer kompetansemeglerne 1,3 prosjektide/finansieringsmulighet med hver bedrift de besøker.

Det er tildelt 172 forprosjekter, som er bedrifters første inntak til eksternt FoU-samarbeid med finansiering fra Forskningsrådet. Store andeler av bedriftene er registrert med søknader til henholdsvis SkatteFUNN (24%), Innovasjon Norge (21%) og Forskningsrådets nasjonale programmer (15%), mindre andeler også til Regionale forskningsfond og til internasjonale ordninger. Kompetansemeglerne har rapportert mobilisering til 562 innsendte søknader fra disse bedriftene.

En sammenlikning av geografisk profil for nye SkatteFUNN søkere mobilisert gjennom FORREGION programmet sammenliknet med hele Forskningsrådets portefølje i hhv 2018 og 2019, viser at mobiliseringsaktivitetene bidrar til en sterkere regional mobilisering i mindre sentrale områder. Samtidig er det noe variasjon mellom de to årene. Når det gjelder søkere til nasjonale program i Forskningsrådet mobilisert gjennom FORREGION, viser mobiliseringen samme hovedtendens som for nye søkere til SkatteFUNN.

I 2019 ble det bevilget til sammen 166 forprosjekter gjennom mobiliseringsprosjektene. Figur 9 viser fordeling av forprosjektene i de fylkene som benytter ordningen.

Figur 9: Antall forprosjekter fordelt per fylke i 2019.

Østfold benytter ikke forprosjekter. I Telemark og Hordaland ble forprosjekter tatt i bruk på slutten av 2019. Sogn og Fjordane har testet ut "FoU-startpakke" som har bidratt til å redusere søkningen til forprosjekt. "FOU startpakke" ble avsluttet ved utgangen av 2019.
Utlysningen av "Forsker til låns" ble publisert sent på året, og det er derfor kun 2 innvilgede prosjekter i 2019, begge i Nordland.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. september 2022, 01.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.