Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Forskningskapasitet

Det er særlig kapasitetsløftene som vil bidra direkte til økt forskningskapasitet. Kapasitetsløftene bygger forskningskapasitet på områder som næringslivet har behov for, og vil styrke forskningens bidrag til omstilling og innovasjon i de aktuelle næringene. I tillegg til økt forskningskapasitet som beskrevet over, bruker forskningsmiljøene disse satsingene strategisk til å bygge allianser med næringsliv og utvikle sin næringsrettede prosjektportefølje. Porteføljen består av 7 prosjekter som er gitt i tabell 7.

Tabell 7: De næringsrettede prosjektene i porteføljen med prosjektansvarlig, kontraktsbeløp og total finansieringsplan.

Kapasitetsløftene ble lyst ut for en prosjektperiode på 3+3 år, med oppstart i 2018. Prosjektene skal vurderes i 2020, for eventuell finansiering for de 3 siste årene. I kapasitetsløftene er det nå tilsatt om lag 10 stipendiater finansiert av programmet. I tillegg er det tilknyttet like mange ph.d.-stipendiater finansiert av institusjonene selv eller nærings-/offentlig sektor-ph.d. Det er også tilsatt flere 1.amanuensis', forskerstillinger og finansiert 3 gaveprofessorater. Gjennom prosjektene utvider FoU institusjonene sine partnerskap med næringslivet, noe som også vises ved at prosjektene rapporterer spin-off prosjekter som resultat av Kapasitetsløft, blant annet innovasjonsprosjekter i næringsliv.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. september 2022, 21.45 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.