Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

FORNY - Forskningsbasert nyskaping

FORNY skal bidra til at Forskningsrådet leverer på MRS-målet: Økt verdiskaping i næringslivet. Forskningsrådet bidrar til økt verdiskaping gjennom å

  1. Styrke evnen til omstilling i norsk økonomi
  2. Øke konkurranseevnen i nytt og eksisterende næringsliv
  3. Bedre samspillet og kunnskapsoverføringen mellom FoU-institusjoner og næringsliv.

Programmet skal bidra til Regjeringens langtidsplan for forskning ved å stimulere til økt kommersialisering og nyskaping fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.