Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Omstilling og nytt næringsliv

Utvikling av nytt næringsliv gjennom forskning tar tid, men flere oppstartsbedrifter som startet som forskningsprosjekt er i god vekst. Et eksempel på dette er Zivid som gir roboter 3D-syn, selskapet er verdensledende og har vokst fra 2 til 40 ansatte på 4 år, men forskningen som lå til grunn har en tidshorisont som strekker seg tilbake til 2001. Det samme gjelder innen bioteknologi hvor Vaccibody som startet med utgangspunkt i en doktorgrad i 2007 nå er verdsatt til 4 milliarder NOK. Dette er eksempler på konkurransefortrinn og verdiskaping muliggjort gjennom langsiktig FoU.

I 2019 lyste Forskningsrådet ut særskilte næringsrettede midler til pilotering av et nytt virkemiddel, innovative offentlige anskaffelser i samarbeid med Innovasjon Norge. Det ble etterspurt prosjekter fra offentlig sektor som åpner markeder for innovative bedrifter, Forskningsrådet har startet tre spennende prosjekter innen flomvarsling, miljø-DNA og fornyelse av drikkevannsledninger. Forskningsrådet har god erfaring med denne type rettede og tidsavgrensede tiltak, kalt BIA-X, for å stimulere til samarbeid, retning og dynamikk på fremvoksende områder. I 2018 ble det lyst ut slike midler til koblet til bærekraftsmålet "Ansvarlig forbruk og produksjon" som resulterte i at 5 hovedprosjekter ble igangsatt i 2019. En tilsvarende utlysning rettet mot tjenestenæringer planlegges i 2020.

Mye viktig kompetanse og absorbsjonsevne har blitt utviklet gjennom langsiktige kompetanseprosjekter og senterordninger. Eksempelvis innenfor industri 4.0. og robotikk, der FoU-investeringene har ført til ny produksjonsteknologi og automatisering. Dette bidrar til at norske bedrifter opprettholder eller henter hjem produksjon som tidligere er blitt lagt til lavkostland, og at norske bedrifter er blitt mer konkurransedyktige på pris og kompetanse når store internasjonale aktører velger produksjonssted. Raufoss-miljøets leveranser av deler til tysk bilindustri er et eksempel på konkurransefortrinn og verdiskaping muliggjort gjennom FoU.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. september 2022, 22.03 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.