Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Måloppnåelse

Et sentralt mål for BIA er å bidra til økt forskningsbasert innovasjon i bredden av norsk næringsliv. På basis av Møreforskingsanalysen og Technopolis casestudier som var en del av evalueringen av BIA i 2017, kan man konkludere med at dette oppnås i høy grad. Møreforsknings funn i BIA-evalueringen viser at BIA-prosjekter gir høy avkastning i forhold til FoU-investeringene. Møreforskings analyser over tid har vist at BIA scorer signifikant høyere enn andre aktiviteter i Forskningsrådet på økonomisk avkastning, vekst, overlevelse, konkurranseevne, produktivitet og teknologiske resultater.

BIA vurderes å være et velegnet virkemiddel for å ivareta politiske ambisjoner om opptrapping av støtte til næringsrettet forskning uten at myndigheter har vært nødt til å peke på hvor man forventer at innovasjon faktisk vil eller bør skje.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2022, 23.55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.