Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

De overordnete målene for internasjonalt samarbeid

Godt internasjonalt samarbeid er en forutsetning for velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Økende forskningskostnader og reduserte nasjonale forskningsbudsjetter gir økt behov for internasjonalt samarbeid om forskningsressursene. For å legge til rette for at nasjonale og internasjonale finansieringskilder samspiller godt, inngår det internasjonale arbeidet som en integrert del av alle deler av Forskningsrådets virksomhet. EUs forsknings- og innovasjonsmidler vektlegges spesielt, og en sentral oppgave er å mobilisere og dyktiggjøre norske forskningsmiljøer for deltagelse i EUs konkurransearenaer. I det nåværende europeiske rammeprogrammet for forskning og innovasjon, Horisont 2020, ser det ut som om vi når regjeringens mål om at 2% av midlene vil tilfalle norske aktører. Med oppstart av Horisont Europa i 2021, er ambisjonsnivået økt til 2,5% (som er omtrent lik Norges bidrag til Horisont 2020 som tilsvarer 2,45%).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 21.28 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.