Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Arbeidet frem mot Horisont Europa og partnerskap

Horisont Europa er EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon og starter opp 1. januar 2021 med et foreslått totalbudsjett på 94 milliarder euro. Programmet er i hovedsak en videreføring av Horisont 2020, men med noen nye tiltak og virkemidler. En viktig endring er innføring av missionorientert forskning og innovasjon, der «missions» skal være ambisiøse forsknings- og innovasjonsoppdrag for å løse utvalgte store samfunnsutfordringer. En annen nyvinning er etableringen av Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) med to hovedvirkemidler: Pathfinder for støtte til utvikling av banebrytende og innovative teknologier med kommersialiseringspotensial, og Accelerator for støtte og garantier til små og mellomstore bedrifter (SMB-er) for markedsintroduksjon og oppskalering. Det totale budsjettet for rammeprogrammet er også økt med ca. 20% i forhold til Horisont 2020. EU-kommisjonen har lansert en ambisiøs satsing på Grønn omstilling (Green Deal). Målet er at EU skal bli et klimanøytralt samfunn innen 2050. Satsingen vil også prege utformingen av Horisont Europa. Tilbudene for næringslivet i Horisont Europa vil i all hovedsak befinne seg i Pillar II som retter seg mot samfunnsutfordringer og konkurransedyktig næringsliv, og i Pillar III, EIC.

EIC adresserer to finansieringsgap knyttet til kommersialisering fra forskning. Til EIC Pathfinder, som strekker seg fra forskningsresultat til prekommersiell fase, blir det viktig å mobilisere forskere, FoU-baserte entreprenører, TTOer, spin offs og høyteknologiske bedrifter. Til EIC Accelerator, som strekker seg fra prekommersiell fase til skalering, vil det være spesielt viktig å mobilisere forskningsbaserte SMBer med stort internasjonalt kommersielt potensial, ofte finansiert av det offentlige (regionalt, nasjonalt eller europeisk). Dette kan være SMB som har fått støtte fra Forskningsrådets søknadstyper IPN, kommersialisering eller demonstrasjonsprosjekter. Det jobbes nå med å avklare om disse nasjonale virkemidlene kan fungere som kvalifiserende for EIC Accelerator.

En viktig arena for næringslivet er partnerskapene i Pillar II i rammeprogrammet. I Horisont 2020 har rundt 25% av det totale budsjettet gått til finansieringen av utlysninger gjennom partnerskap. Rundt en tredjedel av dette går til partnerskap mellom EU-kommisjonen og konstellasjoner av privat næringsliv. Relevant for porteføljen industri og tjenestenæringer er blant annet SPIRE (prosessindustri), Factories of the future (vareproduksjon), Energy efficient buildings (bygg). Norske miljøer gjør det svært godt i utlysningene som utformes gjennom flere av disse partnerskapene. Regjeringens ambisjon om at 2% av de konkurranseutsatte midlene i Horisont 2020 tilfaller norske aktører, ble for første gang nådd i 2019. Til sammenligning ligger returprosenten for SPIRE-utlysninger innenfor NMBP-programmet mellom 4% og 5% gjennom hele Horisont 2020.

De norske aktørene i eksisterende partnerskap har til dels viktige verv og roller i utformingen av veikartene og innspillene til de nye partnerskapene i Horisont Europa. Forskningsrådet har bevilget midler gjennom medvirkningsordningen til nasjonale grupperinger som jobber på europeisk nivå med påvirkning og utforming av partnerskapene, blant annet på områdene prosessindustri og vareproduksjon. Det vil bli viktig i arbeidet opp mot nye partnerskap å få til et godt samarbeid mellom disse aktørene og Forskningsrådet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 03.23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.