Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Trender i samfunnet, næringsliv og fagutvikling som påvirker investeringsvalg

Regjeringens Langtidsplan for forskning og utdanning er sentral og har følgende mål og formuleringer som er relevante i for denne porteføljen. De overordnede målene er:

 • styrket konkurransekraft og innovasjonsevne
 • møte store samfunnsutfordringer
 • utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet

Regjeringen har som ambisjon at Norge skal være et av de mest innovative landene i Europa. Som andre høykostland må Norge konkurrere med kunnskap som grunnlag for innovasjon og høyere produktivitet. Derfor er det viktig at vi legger til rette for fornyelse og omstilling til et enda mer kunnskaps- og forskningsintensivt næringsliv og en tilsvarende kunnskaps- og forskningsintensiv offentlig virksomhet.

Regjeringen vil:

 • stimulere til økt forskning og utvikling i næringslivet og offentlig sektor som grunnlag for grønn omstilling, konkurransekraft og økt innovasjonsevne
 • legge til rette for nytt forskningsbasert næringsliv og bedre samspill mellom akademia, næringslivet og offentlig sektor
 • legge til rette for økt digitalisering og bruk av ny teknologi

MRS-målene for Forskningsrådet og spesielt MRS-mål 2, økt verdiskaping i næringslivet, er sentralt for denne porteføljen:

Forskningsrådet skal utløse FoU som, på kort og/eller lang sikt, skal øke den samlede verdiskapingen i norsk økonomi. Forsknings- og utviklingsarbeid gir økt verdiskaping gjennom nye eller forbedrede produkter, tjenester og prosesser, eller ved at kunnskap blir utnyttet og videreutviklet i andre sammenhenger.

Strategisk område: Økt konkurranseevne i nytt og eksisterende næringsliv

Forskningsrådet skal utløse forskningsbasert innovasjon som gir økt konkurranseevne i næringslivet. Forskningsrådet skal utløse økt FoU-innsats i bedriftene og økt kvalitet i prosjektene. Målet er uavhengig av bedriftenes størrelse og alder, næring og geografi.

Strategisk område: Styrket evne til omstilling i norsk økonomi

Forskningsrådet skal identifisere, bygge opp kunnskap og legge til rette for utvikling av forskningsmiljøer på områder som er viktige for omstilling i økonomien. Målet omfatter forskning som ikke nødvendigvis har umiddelbar anvendelse i dagens marked.

Strategisk område: Bedre samspill og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljøer og næringsliv

Forskningsrådet skal fremme samspill og kunnskapsoverføring mellom offentlig finansierte forskningsinstitusjoner og næringsliv som fører til økt verdiskaping i norsk økonomi. Forskningsrådets virksomhet skal gi økt næringsrelevant kompetanse i FoU-miljøene og økt FoU-kompetanse i næringslivet. Forskningsrådet skal også bidra til at forskning ved offentlig finansierte institusjoner kommer til bedre utnyttelse i næringslivet, blant annet gjennom kommersialisering av forskningsresultater.

Andre relevante strategier, policyer, meldinger, planer og 21-strategier vil være:

 • Stortingsmelding: Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende (2016-17)
 • Stortingsmelding: OECD Reviews of Innovation Policy: Norway 2017
 • Stortingsmelding: Handelsnæringen – når kunden alltid har nett (2018-2019)
 • Stortingsmelding: Mangfald og armlengds avstand – Mediepolitikk for ei ny tid (2018-19)
 • Nasjonal strategi for kunstig intelligens
 • En digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025
 • Ny stortingsmelding: Datadrevet økonomi og innovasjon (2019-20)
 • Veikart innenfor energi og miljø (for ulike bransjer i Norsk Industri)
 • Klimakur 2030
 • Prosess21 (ferdigstilles ila 2020)
 • Nasjonal strategi for reiseliv (er under arbeid, ansvar Innovasjon Norge)
 • European Green Deal

Trender, kompetansefortrinn og prioriteringer for investeringsvalg videre for de næringsrettede virkemidlene er beskrevet i vedlegg 2 – Delporteføljeanalyser.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 18.42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.