Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Dimensjon 4 - FoUoI verdikjede

Porteføljen for industri og tjenestenæringer strekker seg over hele FoUoI-verdikjeden med en tyngde på anvendt forskning og kommersialisering. Forskningen i porteføljen retter seg mot strategisk grunnforskning, kompetanseoppbygging i forskningsmiljøene og mot innovasjon i næringslivet og offentlig sektor.

Strategisk grunnleggende forskning og kompetansebygging innenfor totalporteføljen finansieres gjennom grunnbevilgning, infrastruktur, forskerprosjekter, senterordning som SFF, SFI og FME, Nærings-ph.d. samt kompetanseprosjekter med brukermedvirkning.

Innovasjonsprosjekter i næringslivet er det viktigste virkemiddelet i porteføljen rettet mot næringslivet. Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av FoU. Innovasjonsprosjektet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig. Hensikten med Forskningsrådets prosjektstøtte er å stimulere bedrifter til merinvesteringer i FoU som kan bidra til innovasjon og derved muligheter for bærekraftig vekst og konkurransekraft for bedriftene.

Søknadstypen Kommersialisering er Forskningsrådets målrettede virkemiddel for økt kommersiell anvendelse av offentlige finansierte forskningsresultater i Norge. Gjennom å investere i kommersielt lovende prosjektene bidrar Forskningsrådet til å bringe lovende forskningsresultater nærmere eller helt fram til markedet. Søknadstypen har ingen prioriterte tematiske-, faglige-, sektor- eller næringsområder, men finansierer kommersialiseringsprosjekter med utspring fra offentlig finansiert forsknings-institusjoner. Søknadstypen støtter prosjekter på tvers av alle bransjer, med ulik modenhet og ulike vei til markedet. Det stilles ikke et entydig krav til TRL-nivå, men det stilles tydelige krav til type verifiseringsaktiviteter, målbare resultater, gjennomføringsevne samt utløsende effekt. Utlysninger prioriterer prosjekter med høy forventet kommersiell og / eller samfunnsmessig avkastning og høy gjennomføringsevne.

Søknadstype koordinering og støtte skal få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid og bedrifter som allerede driver med forskningsbasert innovasjon til å høyne sine ambisjoner. Hovedtyngden av mobiliseringsaktivitetene er konsentrert om bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring og stimulerer til økt etterspørsel etter næringsrettet FoU i hele landet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 19.25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.