Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Geografisk spredning

Porteføljen til industri og tjenestenæringer er spredt over hele landet, men med ulik tyngde. Tabell 4 viser I&T porteføljen fordelt på FoU-sektor, helseforetak, institutter, næringsliv og UoH, for årene 2019 og 2020 samlet.

Tabell 4: Antall prosjekter med budsjett per fylke for årene 2019 og 2020 samlet.

Størst tildeling i antall prosjekter og i midler går til Oslo og Trøndelag. Oslo består i hovedsak av næringsliv, og dette kan også delvis skyldes en hovedkontoreffekt. Trøndelag dominerer på instituttsektor, hvilket nok skyldes de sterke instituttmiljøene med SINTEF i spissen.
Det vises for øvrig til analysen av Forskningsrådets regionale portefølje som ble presentert i porteføljestyret for Industri og tjenestenæringer 12.12.2019, sak PS-IT 29-19.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 19.50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.