Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Fordeling FoU-sektorer

Figur 6 viser hvordan bevilgningen fra Forskningsrådet fordeler seg på de ulike FoU-sektorene. Her tas det utgangspunkt i hvem som er kontraktspartner for prosjektene og ikke hvordan midlene blir fordelt mellom de ulike samarbeidspartnerne i prosjektene. Næringslivet er dominerende som kontraktspartner, med figuren viser at institutt- og UoH-sektoren også er meget viktige kontraktspartnere. Helseforetakene har en begrenset, men viktig rolle i denne porteføljen. "Øvrige" omfatter offentlige aktører, foreninger og ideelle organisasjoner. Tilsvarende fordeling på FoU-sektorer for EU-midlene innenfor porteføljen vises i figur 7.

Figur 6: Forskningsrådets budsjetterte bevilgning i MNOK for 2019 fordelt på de ulike FoU-sektorene.

Figur 7: Forskningsrådets budsjetterte bevilgning i EU-midler i MNOK for 2019 fordelt på de ulike FoU-sektorene.

Figur 7 viser videre at næringsliv også dominerer som kontraktspartner også når det gjelder prosjektene innenfor EU-porteføljen. Sektoren øvrige er betydelig større her enn for de nasjonale midlene. Dette kan skyldes at EU i større grad åpne for kontrakter med offentlige aktører enn det som inngår i I&T porteføljen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2022, 23.42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.