Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Dimensjon 3 - Anvendelsesområde

Industri og tjenestenæringer er åpen i forhold til alle næringsområder, men porteføljestyret har ikke det strategiske ansvaret for de næringsområdene der det er egne strategiske satsinger. Eksempler på dette er marin og maritime næringer, energi- og petroleumssektoren. Innenfor disse næringsområdene bidrar prosjekter i denne portefølje til måloppnåelse gjennom supplerende finansiering og til å sikre bredden i Forskningsrådets tilbud innenfor den næringsrettede forskningen.

Næringsområdene der Forskningsrådet ikke har strategiske satsinger er vareproduserende industri, prosess- og foredlingsindustri, bygg, anlegg og eiendom samt tjenestenæringen som varehandel, reiseliv, finans og bank samt media og kultur. For disse næringsområdene har dette porteføljestyret et ansvar for å se på verdikjeden av FoUoI-virkemidler og balansen mellom kompetansebygging og innovasjonsrettede virkemidler. For IKT- og helsenæringen, næringsmiddelindustrien og næringsområdet miljø er det andre porteføljestyrer som har det strategiske ansvaret for den langsiktige kompetansebyggingen og innretning av disse virkemidlene, mens de i begrenset grad støtter innovasjon. For disse næringsområdene må det etableres et godt samspill mellom dette og de aktuelle porteføljestyrene i arbeidet med porteføljeplan.

For følgende 6 næringsområder er det utarbeidet korte delporteføljeanalyser (se vedlegg): Vareproduserende industri, prosessindustri, IKT-næringen, helsenæringen, Bygg, anlegg og eiendom samt tjenestenæringene (varehandel, reiseliv, Media og kultur, finans og bank).

Tabell 2 viser hvordan I&T porteføljen og investeringsporteføljen fordeler seg på de 6 næringsområdene som porteføljestyret har et strategisk ansvar for. Tabellen viser at investeringsporteføljen er spesielt dominerende innenfor helsenæringen og vareproduserende industri, men en andel av bevilgning på 40% eller høyere. For de øvrige næringsområdene ligger andelen på i overkant av 20%.

Tabell 2: Fordeling av I&T porteføljen og investeringsportefølje i MNOK på de seks ulike næringsområdene.

Disse næringsområdene er også representert i øvrig portefølje. For IKT-næringen er det spesielt IKTPLUSS og SFI som er det dominerende budsjettformålet, og i tillegg kommer SFI. Innenfor Helsenæringen er det IKTPLUSS og NANO2021 som har store bidrag. Innenfor vareproduserende industri er det grunnbevilgning og infrastrukturstøtte samt budsjettformålet MAROFF som er sentrale. Innenfor prosess- og foredlingsindustri er det budsjettformålene ENERGIX, CLIMIT, FME og SFI samt grunnbevilgning som bidrar mest. Bygg, anlegg og eiendom får mye støtte gjennom ENERGIX, FME og SFI samt grunnbevilgning og infrastrukturstøtte.