Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Dimensjon 3 - Anvendelsesområde

Industri og tjenestenæringer er åpen i forhold til alle næringsområder, men porteføljestyret har ikke det strategiske ansvaret for de næringsområdene der det er egne strategiske satsinger. Eksempler på dette er marin og maritime næringer, energi- og petroleumssektoren. Innenfor disse næringsområdene bidrar prosjekter i denne portefølje til måloppnåelse gjennom supplerende finansiering og til å sikre bredden i Forskningsrådets tilbud innenfor den næringsrettede forskningen.

Næringsområdene der Forskningsrådet ikke har strategiske satsinger er vareproduserende industri, prosess- og foredlingsindustri, bygg, anlegg og eiendom samt tjenestenæringen som varehandel, reiseliv, finans og bank samt media og kultur. For disse næringsområdene har dette porteføljestyret et ansvar for å se på verdikjeden av FoUoI-virkemidler og balansen mellom kompetansebygging og innovasjonsrettede virkemidler. For IKT- og helsenæringen, næringsmiddelindustrien og næringsområdet miljø er det andre porteføljestyrer som har det strategiske ansvaret for den langsiktige kompetansebyggingen og innretning av disse virkemidlene, mens de i begrenset grad støtter innovasjon. For disse næringsområdene må det etableres et godt samspill mellom dette og de aktuelle porteføljestyrene i arbeidet med porteføljeplan.

For følgende 6 næringsområder er det utarbeidet korte delporteføljeanalyser (se vedlegg): Vareproduserende industri, prosessindustri, IKT-næringen, helsenæringen, Bygg, anlegg og eiendom samt tjenestenæringene (varehandel, reiseliv, Media og kultur, finans og bank).

Tabell 2 viser hvordan I&T porteføljen og investeringsporteføljen fordeler seg på de 6 næringsområdene som porteføljestyret har et strategisk ansvar for. Tabellen viser at investeringsporteføljen er spesielt dominerende innenfor helsenæringen og vareproduserende industri, men en andel av bevilgning på 40% eller høyere. For de øvrige næringsområdene ligger andelen på i overkant av 20%.

Tabell 2: Fordeling av I&T porteføljen og investeringsportefølje i MNOK på de seks ulike næringsområdene.

Disse næringsområdene er også representert i øvrig portefølje. For IKT-næringen er det spesielt IKTPLUSS og SFI som er det dominerende budsjettformålet, og i tillegg kommer SFI. Innenfor Helsenæringen er det IKTPLUSS og NANO2021 som har store bidrag. Innenfor vareproduserende industri er det grunnbevilgning og infrastrukturstøtte samt budsjettformålet MAROFF som er sentrale. Innenfor prosess- og foredlingsindustri er det budsjettformålene ENERGIX, CLIMIT, FME og SFI samt grunnbevilgning som bidrar mest. Bygg, anlegg og eiendom får mye støtte gjennom ENERGIX, FME og SFI samt grunnbevilgning og infrastrukturstøtte.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 03.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.