Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Dimensjon 2 - Tema

Porteføljen er åpen i forhold til forskningstema, men porteføljestyret har ikke det strategiske ansvaret for de forskningstemaene der det er egne strategiske satsninger i Forskningsrådet. Innenfor flere av disse temaområdene bidrar prosjekter i investeringsporteføljen til måloppnåelse gjennom supplerende finansiering og til å sikre bredden i Forskningsrådets tilbud innenfor den næringsrettede forskningen. Tabell 1 viser i hvor stor grad investeringsporteføljen bidrar med finansiering inn mot noen av forskningstemaene, samt andelen i forhold til I&T porteføljen for 2019.

Tabell 1: Investeringsporteføljens andel av finansiering mot I&T porteføljen for hvert av forskningstemaene.

Tabellen viser at investeringsporteføljen er svært sentral innenfor helse, men bidrar også vesentlig innenfor lavutslipp, miljø og naturmangfold samt transport. Innenfor alle disse forskningstemaene finnes det budsjettformål som gir støtte både til forskningsmiljøer og næringsliv. Investeringsporteføljens rolle her er å bidra med supplerende finansiering spesielt rettet mot næringslivet og kommersialisering og på den måten bidra til måloppnåelse der andre porteføljestyrer har et hovedansvar. De 4 siste forskningstemaene i tabellen fanger opp prosjekter som hører inn under grønn omstilling: Lavutslipp, Energi, miljø og naturmangfold og bioøkonomi.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. oktober 2022, 01.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.